T.C.
TAVŞANLI
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
( HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu )
SAYI :B.M.2013/1853                                                                                          31/12/2013
İŞBÖLÜMÜ ve ÇALIŞMA TALİMATI
( HSYK'mn, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı "Soruşturma usul ve esasları" konulu genelge hükümleri gözetilerek)
6217 sayılı yasanın 26. maddesiyle, 5320 sayılı yasaya eklenen geçici 3. maddesi uyarınca, 01/01/2014 tarihine kadar Asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmayacağı hususundaki düzenlemede yasal sürenin bitmesi, 2013 yılı perfonmansı ve görülen luziim üzerine, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı işbölümü ve çalışma talimatı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
* * * * BİRİNCİ BÖLÜM * * * *
I-CENEL HÜKÜMLER * * *
l)Yazılı görüş talepleri. Delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcılarının adli görevlerine ilişkin konular ile HSYK'mn görev alanına giren hususlarda görüş talebinde bulunulmadan önce Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcısı ile görüş alışverişinde bulunacaktır. (HSYK'nun, Görüş talepleri konulu, 18.10.2011 gün ve 20 saydı genelgesi). Bakanlıktan görüş taleplerinde, Ceza işleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 11 sayılı genelge hükümlerine uyulacaktır.
2)Mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması soruşturmaları, kolluk makam ve memurlarıyla, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle bizzat görevli Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecektir. Suçtan kaynaklanar mal varlığı değerlerinin, yurt dışına çıkarılıp/çıkarılmadığı veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulup/ tutulmadığının araştırılması, soruşturulması, şüphelinin tüm mal varlığının tespit edilmesi, bu suça ilişkin ciddi emarelerin varlığı ve konunun ihtisas gerektirmesi hâlinde, Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile gerekli işbirliği sağlanarak, suçun işlendiği hususunda olguların tespitine ilişkin talepte bulunulacaktır. (HSYK'nun, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi konulu, 18.10.2011 gün ve 13 sayılı genelgesi).
3)TMK uygulamasında görev alan kamu görevlileri. Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin, soruşturma ve kovuşturma sırasında tanık olarak ifadelerine başvurulurken kimliklerinin ve görüntülerinin deşifre edilmemesi için, CMK' nun 58 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1. maddesi hükümlerine uyularak buna uygun tedbirler alınacaktır. (HSYK'nun, Terörle Mücadele Kanununun uygulanmasında görev alan kamu görevlilerinin tanık olarak dinlenirken kimlik ve görüntülerinin deşifre edilmemesi konulu, 18.10.2011 gün ve 31 sayıl, genelgesi).
4-Yurt dışına çıkış yasağı. Yasal mevzuatın kişilere tanıdığı seyahat özgürlüğünün haksız yere sınırlandırılmaması ve bu çerçevede mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi bakımından, ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle yurt dışına çıkması yasaklanan kişilerin; açık kimliklerinin (ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası) ve tahdit sebebinin (şüpheli veya sanığı zorla getirme kararı, yakalama emri, tutuklama kararı, hükümlü ise cezasının nevi, miktarı, ceza infaz kurumu firarisi gibi) açıkça belirtilmesi suretiyle geciktirilmeksizin yerel kolluk makamlarına bildirilecektir. Bu kişilerin yabancı uyruklu olması durumunda kimlik bilgileri kişinin pasaportunda veya kimliğini ispata yarayan belgede yer aldığı şekliyle yazılacaktır. (HSYK'nun, Yurt dışına çıkış yasağı konulan kişilerle ilgili bilgiler konulu, 18.10.2011 gün ve 12 sayılı genelgesi).
5)Şüplıeli-sanık karar takip formları. 5320 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararlar, usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde UYAP ortamında oluşturulan şüpheli-sanık karar takip formu düzenlenerek ilgili adli kolluğa gönderilecektir. (HSYK'nun, Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabi tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP't a düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin
*** e-imza ***
takibi konulu, 01.07.2011 gün ve 4 sayılı genelgesi).
6)llgililerin yaşama hakkının korunması talepleri. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda, ilgililerin vaki yaşama hakkının korunması talepleri değerlendirilerek gereği yapılmak üzere derhâl mahalli mülki amirliğine gönderilecektir. (5442 sayılı İl İdaresi Kanunu madde 32/ç, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu madde 2). Koruma tedbirlerinin alınmasına ilişkin ihbar yazılarına, soruşturma ile ilgili delil olabilecek ve bu tedbirlerin alınmasına imkân sağlayacak tüm belgeler eklenecektir.
7)Adli kolluk soruşturma işlemleri. Şikâyetçi, mağdur yada şüphelinin bildirdiği tanıkların isim, unvan, iş ve adreslerinin ifadede geçmesi durumunda bu konuda araştırma yapılacaktır (CMK madde 58). Soruşturma dosyaları sebepsiz yere kollukta bcklctilmcycccktir. Kanunen ayrı tanzim edilmesi gereken veya özel soruşturma usulüne tabi olan soruşturma evrakı tefrik edilecektir. Soruşturma evrakına eklenen fotokopi evrakı onaylanacaktır. Verilen sözlü emir veya yazılı talimatlar, her bir soruşturma türüne özgü olacak biçimde adli kolluk birimlerinden araştırılması istenilen asgari standartlar da belirlenerek yeterli açıklıkta ve yol gösterecek biçimde maddeler hâlinde belirtilecektir. Sözlü emirler en kısa sürede yazılı olarak da bildirilecektir. Havale edilecek dilekçelerde sadece "gereği için " şeklinde ibarelere yer verilmeyecektir. Kolluğun yapacağı işler sıra ile ve kısaca açıklanacaktır. Evrakı elden götüren kişinin kimlik bilgileri ile imzası alınacaktır. CMK.nun 169. madde hükmü uyarınca; kolluğa verilen talimatlar üzerine düzenlenen Cumhuriyet savcısı görüşme tutanaklar, ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından imzalanacaktır.(HSYK'nun, Adli kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarıkonulu, 18.10.2011 gün ve 7 sayılı genelgesi).
8) Tarafların çağrılması, zorla getirme kararları. Kanunlarda öngörülen zorunluluk hâlleri dışında, şüpheliler davetiye ile şikâyetçi, mağdur, tanık ve bilirkişiler ise çağrı kâğıdı ile çağrılacaktır Mağdur, şikâyetçi, tanık ve bilirkişiler telefon, telgraf, UYAP SMS, elektronik posta gibi araçlarla da çağrılabilecektir. Çocuklar açısından zorla getirme yoluna en son çare olarak başvurulacaktır. (HSYK'nun, Zorla getirme kararları konulu, 18.10.2011 gün ve 5 sayılı genelgesi). Çağrılacak kişilerin sıfatları dikkate alınmak suretiyle, şikâyetçi ve mağdurlara yönelik olarak düzenlenen çağrı kâğıtlarına CMK'nun 43 ve 233, tanıklara yönelik olarak düzenlenen çağrı kâğıtlarına aynı yasanın 43, şüphelilere hitaben düzenlenen davetiyelere ise aynı yasanın 145. maddesindeki meşruhat yazılacaktır. Tebligat Kanunu'nun 23/9. bendi uyarınca, düzenlenecek evraka tebliğ yapan memurun adı ve soyadı ile aynı yasanın 23/(3), (5). maddesi gereğince tebligatı alan kişinin kimlik tespiti yapılarak adresinin yazılmasından sonra ilgililer tarafından imzalanacaktır (Kalemde tebligat).
9)Sorıışturma usul ve esasları.
a-Maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için soruşturmalar zamanında, etkin, eksiksiz, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülecektir. Bu cümleden olarak; suç istenildiğinin herhangi bir şekilde öğrenilmesi üzerine zaman geçirilmeksizin soruşturma başlatılacaktır. Deliller tespit edilerek muhafaza altına alınacaktır. Olay yerinin güvenliğinin sağlanması suretiyle delillerin kaybolmasını ve bozulmasını önleyici tedbirler alınacaktır. Gerektiğinde olay yerine derhâl gidilmesi, olay yerinin incelenmesi ile keşif yapılmak suretiyle ileri sürülen iddialarla karşılaştırılmasının yapılması, olay yerinin fotoğraflarının veya görüntülerinin soruşturmayı aydınlatacak şekilde tespit ettirilmesi, ayrıca yapılan işlemlerin ayrıntılı olarak tutanağa geçirilmesi, şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması gibi soruşturma işlemleri, usul ve kanun hükümlerine göre geciktirilmeksizin yerine getirilecektir. Olayla ilgili olan şüpheli, tanık, şikâyetçi ve mağdur ifadeleri eksiksiz bir şekilde ve usulüne uygun olarak alınacaktır. CMK'nun 52/3. maddesi gereğince mağdur çocukların ifadelerinin alınması sırasında ses ve görüntüleri bu iş için alınan kameralar vasıtasıyla kayda alınacaktır.
b-1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 55. maddesi gereğince, Noterlik evrak ve defterlerinin daire dışına çıkarılabilmesinin noterliğin bulunduğu yerdeki Hukuk hâkimliğinin veya sorgu hâkiminin kararı ile mümkün olabileceğinden, Noterlik iş kâğıtlarının mahkeme kararı olmadar istenmeyecektir. (//S }7£ Genel Sekreterliği'nin, 07.07.2011 gün ve 20540 sayılı. Noterlik defter ve evrak asıllarının istinabe yoluyla istenilmesi konulu yazısı)
10)Adli raporların temin edilmesi. Soruşturmanın özüne ilişkin olan tüm raporların zamanında temini ve gecikilmesi hâlinde kaybolacak bulguların titizlikle tespiti yoluna gidilecektir. Yaralamalı olaylarda yaralanan kişilerin geçici raporları ile yctinilmcyip, uzlaşma işleminden, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmesinden veya iddianame düzenlenmesinden önce kati raporları usul ve kanun hükümleri dairesinde temin edilecektir.(HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
Il)Nufüs ve adli sicil kayıtları ile kriminal raporların temin edilmesi. Şüphelilerin (ve gerekiyorsa diğer tarafların) nüfus ve adli sicil kayıtları, (gerektiğinde) nüfus aile kayıt tabloları
2                                                       *** e-imza ***
çıkartılmadan, (Örneğin; TCK madde 86/3 Ustsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı kasten yaralama, TCK madde 80/3 insan ticareti, TCK madde 103 cinsel istismar, TCK madde 104/1 reşit olmayanla rızasıyla cinsel ilişki, TCK madde 109/3-f kişi hürriyetinden yoksun kılma, TCK madde 194/1 çocuklara sağlık için tehlikeli madde temini, TCK madde 226/3-5 çocuklara yönelik müstehcenlik, TCK madde 228/2 çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlama, TCK 229/1 çocukları dilencilikte araç olarak kullanma, TCK madde 234/1-2 çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, TCK madde 278/3 küçüklere karşı işlenen suçları bildirmeme...) fizik, balistik, grafolojik incelemeler ile bilirkişi incelemeleri yaptırılmadan noksan tahkikatla kamu davası açılmayacaktır. Şüphelinin ifadesi alınırken şahsi ve sosyal durumuna ilişkin bilgiler tutanağa yazılacaktır.(/ASY/C77///7, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi). Hukuki açıdan önemi olan yaş, akrabalık, ölüm ve medenî hal gibi neticeye etkili durumlar, UYAP'tan tahkik ve tevsik edilecektir.
12)Bilgi talep yazılan. CMK'nun 332. maddesi hükmü gereğince; suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı tarafından ilgili yerlerden istenilen bilgi yazılarının on gün içinde cevap verilmesinin zorunlu olduğu, bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesinin imkânsız olması durumunda ise sebebi ve en geç hangi tarihte cevap verilebileceğinin on günlük süre içinde bildirilmesinin, aksi takdirde bunun 5237 sayılı Kanun'un 257. maddesine aykırılık oluşturabileceği ve bu durumda ilgililer hakkında yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, izin ve karar alınmasına gerek dahi olmaksızın soruşturma yapılarak kamu davası açılacağının yazı içeriğinde veya alt kısmında bildirilmesi, anılan şerhin bilgi isteme kapsamı dışında kalan yazılara konulmaması, CMK'nun 332. maddesi uyarınca şerh verilen evrakın acil ve süreli olduğu hususunun yazının sağ üs köşesine dere edilecektir. (HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
13)On ödeme. 5237 sayılı Kanunun 75. maddesinde düzenlenen ön ödemenin tatbiki gereken hâllerde TCK'nın 75. maddesinin öngördüğü şekilde, şüphelilere ön ödeme tebliği Tebligat Yasası hükümleri uyarınca yerine getirilecektir.
14)Ozel Soruşturma Usulüne Tabi Suçlar.
a-298 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun ve CMK'nun 161/5 (1) cümlesinde belirtildiği gibi kanunen doğrudan soruşturma yapılması gereken durumlar titizlikle değerlendirilcccktiı\f//SY/C'mm, Özel soruşturma usulleri konulu, 18.10.2011 gün ve 11 sayılı genelgesi).
b-TCK' nun 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) ve 301. (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) maddeleri gereğince soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlı suçlarda, Ceza işleri Genel Müdürlüğü' nün, 09/05/2008 gün ve 18/1 sayılı genelge hükümleri gözetilecektir.
c-En üst dereceli kolluk amirleri hakkında, kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işler ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri nedeniyle haklarında, hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma usulü uygulanacaktır. Diğer hâllerde ise ait olduğu kanun hükümlerine göre işlemler yürütülecektir. En üst dereceli kolluk amirleri hakkında ihbar veya şikâyeti içeren dilekçe veya evrakın (görev suçu) Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal etmesi hâlinde, herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma işlemi yapılmadan evrak doğduran Bakanlık Muhabere kaydına alınacaktır. (HSYK'nun, En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri konulu, 18.10.2011 gün ve 17 sayılı genelgesi).
d-1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m.83, m. 100, m. 105, m. 107; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu m.53/c; 353 Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun m.15, m.95; 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanunu m.23 ve m.28; 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu m.92/(5), (6), m.93; 1600 Sayılı Askeri Yargıtay Kanunu m.37 ve m.38; 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu m.32 ve m.33; 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu m.3; 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanun m.38; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu m.82, m.93; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu m.58; 1512 Sayılı Noterlik Kanunu m. 151, m. 152, m. 153, m. 154; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 161/(5), (6); 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu m. 10; 5395 Sayılı Çocuk Korum; Kanunu m. 17; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m. 19; 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu m. Ek 9/b; 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu m.104 ve m.127; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu m.53/c; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun m.65//12, m.115; 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu m.39/6; 4634 Sayılı Şeker Kanunu m.9/2, m.9/3; 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanuni m.3/son; 298 Sayılı Seçim Kanunu m. 174 ve m. 180; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu m.52; 4954 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu m.42 ve m.43; 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu m.46; 2575 Sayılı Danıştay Kanunu m.76; 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu m.66; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
3                                                       *** e-imza ***
Hakkında Kanunu m. 16 ve m. 17; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun m.2, m.4' de yer alan ve özel yargılama usullerine tabi olan suç ve suçlarla ilgili olarak kanunlarında gösterilen usullere uyulacaktır.
e-353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca; "Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silâh altına çağrılmadan önce isledik/eri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerinin bitirmelerine kadar geri bırakılır. " hükmüne riayet edilecektir.
f-HSYK'nun 18.10.2011 gün ve 11 sayılı Özel soruşturma usulleri konulu genelgesinde belirtildiği üzere, asker kişilerin, askerî yargıya tabi suçlarına ilişkin soruşturmalarda; Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılacak ihbar ve şikâyetlerin gerekli adli işlem yapılmak üzere; general ve amiraller için 353 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereğince doğrudan Genelkurmay Başkanlığına, diğer askerî şahıslar için ise anılan Kanunun 95. maddesi gereğince teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanlıklarına veya askerî kurum amirliklerine görevsizlik kararı verilmek suretiyle gönderilmesi, 353 sayılı Kanun'un 95/5. maddesinde belirtildiği şekilde, askeri savcının işe el koymasına kadar eylemin sübut vasıtalarının ve delillerinin kaybolmasını önleyecek gecikmesinde sakınca umulan tedbirlerin alınması, 5442 sayılı Kanun'un 11. maddesinin (D) bendi hükmü uyarınca ya da terörizmle mücadele ile ilgili TBMM Kararları kapsamında; görev veren ya da görevlendirilen askerî birlik mensupları hakkında bu görevlerin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı tabi oldukları kanun hükümlerine göre işlem yapılacak olması sebebiyle bu konudaki ihbar ile şikâyetlerde bu hususun öncelikle dikkate alınmasına dikkat edilecektir.(HSYK'nun 05.05.2012 gün ve 23942 sayılı sayılı Terörle mücadele kapsamında görevlendirilen askeri birlik mensupları konulu yazısı)
g-Yürütülcn soruşturmalarda, HSYK'nun (8), (10) ve (33) no'lu genelgelerine uygun olarak işlem yapılacaktır. Basit hadiseler dışında ve zorunluluk bulunmadığı takdirde, soruşturmaların bizzat Cumhuriyet savcılarınca yürütülmesi icap ettiğinden yolsuzluk olaylarında soruşturma bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülecektir. 3628 sayılı Yasa'nın 19/1. maddesi uyarınca, failin kamu görevlisi olması hâlinde durum ilgili kuruma veya atamaya yetkili birime bildirilecektir. Kamu davası açılmadan önce bu suçlardan elde edildiği düşünülen her türlü eşya ve kazanç ile ilgili kanunlarda öngörülen gerekli koruma tedbirlerinin alınması bakımından görevli mahkemeden talepte bulunulacaktir.(7/5KSr'rt«/J, Yolsuzluk olaylarına ilişkin soruşturmalar ve kovuşturmalar konulu, 18.10.2011 gün ve 14 sayılı genelgesi).
h-Gcrcksiz yazışma ve karışıklıklara mahal verilmemesi bakımından, HSYK veya Adalet Bakanlığının iznine tabi suçlarla ilgili soruşturmalarda, izin işleminden önce evrakın UYAP ortamında soruşturma kaydı yapılmayarak UYAP muhabere kaydı üzerinden işlemler yürütülecektir.
ı-Ağır cezalık suçlar başta olmak üzere, özel kanunlarda soruşturmanın bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmasını öngören suçlar ile zorunluluk bulunmadığı takdirde önemli olaylara ilişkin diğer soruşturmalar kolluk görevlilerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır. Özel yargılama usulüne tabi suçların iddianame metinlerine (5411, 5395, 6831 sayılı Kanunlar gibi) bu yolda meşruhat konulacaktır.
15)Birleştirme, ayırma, görevsizlik ve yetkisizlik işlemleri.
a-Yargıya hız kazandırmak amacıyla, soruşturma evrakında birleştirme, ayırma, görevsizlik ve yetkisizlik işlemleri ve buna ilişkin kararlarda hukuki gereklilik ortaya konulacaktır. Yetkisizlik kararı verilmeden önce, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kaybolması muhtemel ve gerekli diğer deliller toplanacaktır. CMK' nun 161/7. maddesi uyarınca; Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada yetkisiz olunduğu kanaatine varıldığında, yetkisizlik kararı verilerek yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyası Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecektir. Evrakın kaybı ihtimalinin önlenmesi ve sorumlularının tespiti bakımından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ilk Derece Adlî Yargı Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönctmclik'in 80/6. maddesinde öngörüldüğü şekilde dizi listesi düzenlenecektir.
b-Tcfrik edilen soruşturma evrakları, soruşturma numarasına bakılmaksızın tefrik eden Cumhuriyet savcısı tarafından sonuçlandırılacaktır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair (ek) karar ile sonuçlandırılabilecek suçlar yönünden tefrik kararı verilmeyecektir. Şahsi veya fiili irtibat sebebiyle soruşturma evraklarının birleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, yeni numaralı evrakta birleştirme kararı verilerek soruşturma eski numaralı evrak üzerinden yürütülecektir. Ancak, irtibatlı evraklardan biri tutuklu veya yakalamalı olursa evrak numarasına bakılmaksızın tutuksuz evrakta birleştirme kararı verilecek, tahkikat tutuklu veya yakalamalı evrak üzerinden yürütülecektir. Dosyalar farklı Cumhuriyet savcılarında bulunmakta ise birleştirme hususunda onun görüşü alınacaktır.
4
*** e-imza ***
c-Evvcliyatı olmayan yetkisizlik kararı ile gelen tutuklu ve yakalamalı dosyalara, soruşturma numarasına bakılmaksızın nöbetçi Cumhuriyet savcısı bakacaktır.
/6)Emanet işlemleri.
a-Suç Eşyası Yönetmeliği'nin 5 ve 6. maddeleri ile HSYK'nun 18.10.2011 gün ve 10 saydı Genelgesinin 24(a) maddesi uyarınca, kıymetli evrak ya da suç konusunu teşkil eden belge ve eşyaların evrak arasında bırakılmayacaktır. Suç eşyası kapsamında yer alanların derhal makbuz düzenlenmesi suretiyle emanet memurluğuna tevdii edilecektir. Böylece kaybolma ve tahrifat gibi iddiaların önüne geçilmesi sağlanacaktır. Olay yerinden delil olarak elde edilen tüm belge ve bulgular koruma altına alınacaktır. Suç eşyası olarak el konulan kültür varlıkları ile ilgili yapılacak işlemlerdt Ceza işleri Genel Müdürlüğü'nün, 01/01/2006 gün ve 33 sayılı genelge hükümleri gözetilecektir.
b-Suç Eşyası Emanet Mcmurluğu'nda birikime meydan verilmemesi ve işlemlerin zamanında yapılabilmesi bakımından, tahkikatların sonuçlandırılması hâlinde, suç eşyası hakkında karar verilerek, Suç Eşyası Yönctmcliği'nin 14. maddesi gereğince, suç eşyasının tasfiyesine ilişkin kararlar suç eşyası emanet memurluğuna gönderilecektir.
l7)Mahkeme suç ihbarları. Mahkeme suç ihbarlarına ilişkin soruşturmalar ilk dosyayı tamamlayan Cumhuriyet savcısı tarafından numara gözetilmeksizin yürütülecektir. İlk kararı veren Cumhuriyet savcısı tayin olmuş veya soruşturma evrakı bakmamakta ise tevzi Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacaktır. Suç duyurusu mahkemenin bakmakta olduğu davadan bağımsız bir olaya ilişkin ise iş bölümüne göre tevzi işlemi yapılacaktır.
18)Tııtuklu soruşturma dosyaları. UYAP ortamında "Tutuklu-iş" ibaresine ilişkin gerekli uyan mekanizmaları bulunmakla birlikte soruşturma evrakının fıziken düzenlendiği durumlarda oluşabilecek kimi sakıncaların önlenebilmesi bakımından şüphelinin tutuklu olması hâlinde; soruşturma evrakına ilişkin dosyanın üzerine dikkat çekici bir şekilde "Tutuklu-iş" ibaresinin yazılacaktır. Süratle soruşturmanın tamamlanmasına gayret edilecektir. Lehe ve aleyhe olan tüm deliller hemen toplanıp evrak tamamlandıktan sonra İddianame düzenlenecektir. Soruşturmalarda tutuklu işlere öncelikle bakılarak kanunda öngörülen azami tutukluluk sürelerine titizlikle uyulacaktır. Tutukluluk hâlinin devam edip etmeyeceği hususunda gerekli incelemeler, CMK'nun 108. maddesi hükmü göz önünde bulundurulmak suretiyle kanuni süreler içinde gerçekleştirilecektir.
19)Soruşturmalarda özel hayatın gizliliği ve hukuki ihtilaf. Soruşturmalar sırasında özel hayatın gizliliğine ilişkin usul kurallarına azami derecede riayet edilecektir. İddianamelerde, soruşturma konusu ile ilgisi olmayan ve delil olma özelliği bulunmayan şüpheliler ya da diğer kişilere ait kayıt, bilgi ve belgelere yer verilmemesi, hususunda gerekli özen gösterilecektir. Soruşturma evrakında yer alan dilekçe kapsamından uyuşmazlığın açıkça hukuki nitelik arz ettiği belli olar hususlarda (Örneğin; borç paranın şüpheli tarafından geri verilmemesi,haricen satılan aracının trafik kaydının şüpheli tarafından üzerine alınmaması, ev kirası ve elektrik ücretinin ödemeden evin terk edilmesi ...) gereksiz soruşturmaya girilmeden, belirlenen duruma göre evrak muktezaya bağlanarak emek ve zaman kaybına sebep olunmamaya özen gösterilecektir.
20)Şüphelilerin savunmasının alınması. CMK'nun 174. maddesinde açıkça iddianamenin iadesi nedenleri arasında sayılmamış olsa bile, adil yargılanma ilkesinin ihlal edilmemesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması bakımından, anılan Kanunun 247. maddesindeki istisnai haller hariç olmak üzere şüpheli yada şüphelilerin mümkün olduğunca ifadeleri alınacaktır.
21)Iddianame tanzimi. İddianame metninde CMK'nın 170/3. maddesinde belirtilen hususlara yer verilip yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilcndirilcrck açıklanacaktır.
a-AİHS' nin 6/3 (a) maddesine göre, resmi merciler tarafından bir suç isnadına maruz kalan kişi. kendisine yöneltilen suçlamanın niteliğini ve sebeplerini ayrıntılı olarak öğrenme hakkım sahiptir. İddianamede, şüphelilere yüklenen ve suç olduğu kabul edilen eylemlerin neler olduğundan bahsedilmeksizin sadeee mağdur ve sanıkların ifadelerine yer verilerek sevk maddelerine göre cezalandırılmalarını isteme şeklindeki iddianamenin, eylemler açıklanmadığı için suç yükleme niteliğinde sayılamayacağı ve dolayısıyla anılan belgenin hukuken iddianame olamayacağı hususu gözetilecektir. (Yargıtay 4.CD'nin 15/04/2013 tarih ve 13328/11412sayılı kararı).
b-Suç konusu olay mevcut delillerle ilişkilcndirilcrck izah edilmeden; tehdit ettiği, hakarette bulunduğu, şüphelinin Orman Kanunu'na aykırı davrandığı, üzerine atılı suçu işlediği vb. gibi kapsamı belli olmayan ibareler kullanılmayacaktır. (HSYK'nun, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi madde 33/c). Idianamcnin sonuç kısmında; şüphelinin aleyhindeki hususların yanınd; lehine olan hususlara da yer verilecektir. İşlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirleri açıkça
5                                                       *** e-imza ***
belirtilecektir. Aynı kişi hakkında birden çok tutuklama müzekkeresi bulunması hâlinde bunların ait oldukları suç ve suç tarihleri; birden çok kişi hakkındaki tutuklama müzekkerelerinde ise her birinin suç, suç tarihi, tutuklama, tahliye ve gözaltı tarihlerini de içerecek biçimde gösterilecektir. (llSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, İH. 10.2011 gün ve 10sayılı genelgesi).
c-Birdcnçok kişi hakkındaki şikâyeti kapsayan soruşturmalarda evrak arasında adı geçen ve kendilerine herhangi bir suç veya suça iştirak isnat edilen her şahıs hakkında kanuni gereğinin yapılarak gerektiğinde şikâyetçiye tebliğ olunacaktır. Bu gibi durumlarda iddianameyle birlikte kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmesi hâlinde, bu iddianamenin altında ekler bölümünde açıkça belirtilecektir. (HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
22)Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar. Verilen kararlarda olayın ve isnadın anlatılması ve hangi sebeple bu sonuca ulaşıldığı gerekçeleriyle belirtilecektir.
a-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması " başlıklı 40/2. fıkrasında yer alan "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." amir hükmü ile CMK'nun 172/1. maddesi dikkate alınarak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarda, kararın kimlere tebliğ edileceği, hangi dairelere gönderileceği karar metninin sonunda mutlaka gösterilecektir. Müşteki, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye, Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar mutlaka tebliğ edilecektir. CMK'nun 141/2. maddesi gereği soruşturma evresinde tutuklanan veya gözaltında kalan şüpheliler hakkında "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" verilmesi durumunda tazminat haklan bulunduğu karar metninde belirtilecektir.
b-Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanan dosya ile ilgili itiraz işlemleri ve sonuçları muhakkak evrakına eklenecektir. CMK'nun 173/3. maddesi dikkate alınarak itiraz eden hakkında harç tahsil müzekkeresi düzenlenerek Maliye'ye gönderilecektir. İtiraz sonucu dosyanır yeniden ele alınmasına karar verilmişse, soruşturma ilk kararı veren Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecektir.
c-Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların ilgili mercilerce istenmesi hâlinde, karara itiraz edilip edilmediği, edilmişse sonucu kararın altına şerh edilecektir. CMK'nun 173/6. fıkrasında belirtilen hâl dışında her zaman yeniden ele alınabilecek nitelikteki bu kararlar için kesinleşme ifadesi kullanılmayacaktır/Z/iSyAT'/ît/rt, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
23)4483 sayılı yasaya tabi suçlar.
a-Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 4483 sayılı yasa kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet veya böyle bir durumun öğrenilmesi halinde, ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delillerin tespitinden başka hiçbir işlem yapılmaksızın ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurulmaksızın evrakın bir örneğiilgili makama gönderilerek soruşturma izni istenecektir. Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararlarla ilgili, bu soruşturma evrakı kendisine düşer Cumhuriyet savcısı tarafından evrak ivedilikle incelenerek, usul ve yasaya aykırı bir durum saptandığında karara karşı süresi içerisinde itiraz kanun yoluna başvurulacaktır. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 7. maddesi gereğince, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararını inceleme süresi dâhil 30 gün içinde vermesi gerektiği ve bu sürenin zorunlu hallerde 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabileceği dikkate alınarak, belirtilen süre sonunda evrak akibeti araştırılacaktır.
b-4483 sayılı yasanın 4/1. maddesi gereği memurlar hakkında gerekli soruşturma izninin verilmemesi ve aynı yasanın 9. maddesi gereği itiraz ile aynı sonucun alınamaması halinde cezg soruşturması başlamayacağı için, belirtilen duruma ilişkin CMK'nın 172. maddesinde zikrcdildiğ; anlamda kovuşturmaya yer olmadığına değil, CMK'nun 173. madde anlamında itiraza tabi olmayan "İnceleme Yapılmasına Yer Olmadığına" dair karar verilecektir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 11/06/2003 gün, 2003/8042 E, 5733 K; 10.05.2006gün, 2005/9424 E, 2006/10703 K.)
24)Memur ve Avukat soruşturmalarında karar örneklerinin ilgili kuruma gönderilmesi.
a-Mcmurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri nedeniyle işledikleri suçlar ile kişisel suçları sebebiyle yapılan soruşturma sonucunda yazılan iddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 131/3. fıkrası gereğince bu personelin bağlı olduğu kuruma gönderilecektir.
b-Avukatların görevlerine ilişkin olmayan ve genel hükümlere göre kovuşturma yapılan suçlarıyla ilgili olarak düzenlenen iddianamelerin onaylı birer örneği, kayıtlı olduğu baroya ve Hukuk
6
*** e-imza ***
İşleri Genel Müdürlüğü'nc gönderilecektir. (Hukuk işleri Genel Müdürlüğü'nün, 20.01.2006 tarih ve 103 sayılı genelgesi).
25)3713 sayılı TMK'ya tabi suçların soruşturması. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi kapsamına giren suçların işlendiği yönünde şüphenin öğrenilmesinden itibaren durum derhâl ilgili yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına bildirilerek alınacak talimat üzerine işlem yapılacaktır. (HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, İS. 10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi). Ac\\ ve zaruri delillerin toplanmasını müteakip evrak özel yetkili Cumhuriyet savcısına tevdii edilecektir.
26)Fezleke evrakları işlemleri. Gelen Fezleke evrakları başka yerden Görevsizlik veya Yetkisizlik kararı ile gönderilen diğer soruşturma evrakında olduğu gibi öncelikle soruşturma defterine kaydedilecektir. Fezlekede herhangi bir eksiklik görülmesi hâlinde bu eksiklik tamamlanabilecek nitelikte ise evrak iade edilmeyip talimat yoluyla tamamlanacaktır. "İvedi ve zorunlu işler" (5235 sayılı yasa madde 21) tamamlanmadan gönderilen Fezlekelerde soruşturma evrakın bu işlemler tamamlanmak üzere mülhakat Cumhuriyet başsavcılığına iade ç<\\\QCckt\v.(HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, İS. 10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi). Fezleke ile gönderilen (5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 164 vb.) dosyalar geri geldiğinde, bu evraklara numara gözetmeksizin bu kararları veren Cumhuriyet savcısı bakacaktır.
27)Resmi ilanlar. Kanunlarda özel olarak belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mevzuatla yayımlanması zorunlu kılınan resmî ilanlar, 195 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Kütahya Valiliği aracılığıyla resmî ilanları yayımlama hakkını haiz gazetelerde yayımlatılacaktır. (HSYK'nun, Resmi ilanlar konulu, İS.10.2011 gün ve 27 sayılı genelgesi).
28)HSYK ve Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmalar. Merkez ve mülhakatta görev yapan Cumhuriyet savcılarının HSYK ile yapacağı yazışmalar, Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yapılacaktır. Cumhuriyet başsavcısını görüş bildirmesini gerektirmeyen silah ruhsatı, pasaport ve eş durumu gibi sebeplerle istenilen görev belgesi, pasaport talep formu, terfi, atama ve yetki talepleri, eğitim talep formu ya da dilekçesi, yeniden inceleme ve itiraz dilekçeleri ile mal beyanları gibi yazışmaların ilgililerce doğrudan UYAP üzerinden yapılacaktır. Yazışmalar, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Belgeler ıslak imza yerine güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle imzalanacaktır. (HSYK'nun, Resini yazışmalar konulu, İS. 10.2011 gün ve 15 sayılı genelgesi).
29)Olü muayene ve otopsi işlemleri.
a-Cinayct, intihar, kaza vb. adli olaylarda, olay yeri inceleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerine başlamak için nöbetçi Cumhuriyet savcısı derhal olay yerine intikal ederek olaya el koyacak, kamuoyunun sızlanma ve şikâyetlerine mahal vermeden gerekli önlemleri alacaktır.
b-Ölü muayene ve otopsi işlemlerinde Minncsoto Protokolü (Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına İlişkin El Klavuzu) hükümlerine riayet edilecektir. Hukuk dışı, keyfî ve yargısız infazlar sonucu gerçekleştiği iddia edilen ya da ihtimali bulunan ölümlerde, otopsi işleminin mutlaka adli tıp uzmanı ve / veya patoloji uzmanı marifetiyle yapılması sağlanacaktır. (HSYK'nun, Ölü muayene ve otopsi işlemleri konulu, 1 S. 10.2011 gün ve 9 sayılı genelgesi). Adli tıp birimleri ile yapılan yazışmalarda, HSYK' nun, 21.05.2013 gün ve 2013/304/22088 sayılı "Adli tıp birimlerinden gelen yazılar" konulu yazı içeriği dikkate alınacaktır.
30)Işkence ve kötü muamele iddialarına ilşkiıı soruşturmalar, insan hakları ihlali, işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmalar, kolluk kuvvetlerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından etkili ve yeterli bir şekilde yürütülecektir. (HSYK'nun, insan hakları ihlalleri ile işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin soruşturmalar konulu, 18.10.2011 gün ve 8 sayılı genelgesi).
31)Evrak havale işlemleri. Havale için ibraz edilen dilekçe veya belgenin konusu ile alındığı tarih ve sayıyı gösteren alındı belgesi ilgilisine verilecektir. Dilekçe veya belgenin üzerim havale yazısı ve havale tarihi okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılarak imzalanacaktır. Dilekçeler mümkün olduğu ilk fırsatta UYAP'a kaydedilecektir. (HSYK'nun, Havale işlemleri konulu, 18.10.2011 gün ve 24 sayılı genelgesi).
32)iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme.
a-CMK'nun 135, 139 ve 140. maddeleri gereğince başvurulan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin karar ve diğer belgeler, yazı işleri müdürlüğü kasasında, kapalı zarf içerisinde muhafaza altına alınacaktır. (Yönetmelik madde 24/3). Bu işlemler komisyon tarafından bu işle görevlendirilen zabıt katibi eliyle yürütülecek, CMK' nun 137. maddesinin titizlikle uygulanmasına hassasiyet
7                                                       *** e-imza ***
gösterilecektir. Toplanabilecek deliller toplanmadan ve hakkında tedbir istenecek kişiler ve iletişim araçları hakkında yeterli bilgi ve belgeye ulaşılmadan mahkemeden karar istenmemesine özen gösterilecektir.
b-Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi CIVIK' nıın 139. maddesi ile (Başbakanlık) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş. Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacaktır. Koruma tedbiri olarak gizli soruşturmacı görevlendirilmesi halinde, görevlendirilen kişinin kimlik bilgilerine veya gerçek kimliğini açık edebilecek bilgilere yer verilmeyerek, ilgili kolluk birimi tarafından verilen aidiyet numarasının kullanılacaktır. (HSYK'nun, Gizli soruşturmac görevlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar konulu, 18.10.2011 gün ve 32 sayılı genelgesi).
c-CMK'nın 137/4. maddesi uyarınca; gizli soruşturma tedbirine başvurulmasından yani tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç 15 gün içinde ilgilisine usulü dairesinde yazılı bilgi verilecektir.
d-CMK' nıın 135/6. fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında, Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi zorunludur. UYAP taraf kayıtları (Gizli taraf) yapılmadan mahkemeden karar talep edilmeyecektir.
33)Faili meçhul olaylar.
a-Faili meçhul olay ve cinayetlerin soruşturulmasında; cesedin kimliğinin tespit edilememesi hâlinde ölüye ait kimliğinin tespitine imkân verecek şekilde fotoğrafları da eklenmek suretiyle diğer Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılacaktır. Hüviyeti tespit edilemeyen (sahibi bulunmayan) cesetlerin otopsisi yapıldıktan sonra hemen dcfncdilmeyerek Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönctmcliği'nin 10. maddesinin (e) bendinde öngörülen 15 günlük bekleme süresince, ATK teşkilatı olmayan yerlerde mahalli imkânlar çerçevesinde muhafaza edilecektir. Çekilen fotoğrafı ve belirlenen eşkâli ile mevcut diğer bilgileri, Basın İlân Kurumu veya mahalli iletişim araçlarından yararlanılarak kamuoyuna duyurulması suretiyle ölü sahiplerinin aranması, sahibi bulunamayan cesetlerin, arandığında kolayca bulunacak mezarlara defnedilmesi için belediyelere teslim edilmesi ile defin yeri krokisi soruşturma dosyasına konulacaktır. Yeterli delil ve emarelerin bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmeyecektir. Suçun yada faillerinin tespiti ve bulunması için zamanaşımına kadar aranmalarının sürdürülecek, faili meçhul soruşturma evrakı ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından sık sık gözden geçirilecek, parmak izi teşhislerinin, farklı veri tabanlarına sahip EGM AFİŞ ve Jandarma Genel Komutanlığı OPTES sistemlerinin her ikisi birlikte sorgulanmak suretiyle soruşturmalar eksik bırakılmayacaktır.
b-Soruşturma evresi sonunda bir kısım şüpheliler hakkında iddianame yada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla muktezaya bağlanıp bir kısım suç faillerinin tespit edilemediği hâllerde, kayıtlarının kapatılmasından önce faili meçhul kalan hususlar eski soruşturma dosyası üzerinden takij edilecektir. Faili belli olan suçlar ayrılarak yeni soruşturma dosyası üzerinden takip edilecektir. Mahkemelerce asıl failin araştırılması için evrakın iade edilmesi hâlinde ise UYAP'a yenider kaydının yapılması suretiyle işlemler ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından sürdürülecektir. (Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik m. 10/4). Varsa bağlantılı eski dosyası ile birleştirilme yapılarak evrakın işlenişiz kalmaması sağlanacaktır.
c-YCGK' nıın 11.12.2012 gün ve 2012/6-1247 E., 2012/1842 K sayılı ilamında vurgulandığı üzere, faili meçhul hırsızlık eylemlerinde, dava zamanaşımı süresinin hesabında, TCK'nun 143. maddesi dikkate alınacaktır.
d-6831 sayılı Yasa'nın 77 ve 79. maddeleri uyarınca; "orman memurları kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını haiz olup ayrıca CMK hükümlerine göre şüphelileri yakalama yetkisine sahip kılınmakla" orman suçlarına ilişkin daimi arama kararlarının bir örneği, orman idaresine gönderilecektir.
e-Daimi arama kararı verilen soruşturma dosyalarına bakmakla görevli Cumhuriyet savcıları, dosyaların kapağına dava zamanaşımı tarihini yazacaktır. HSYK'nun, soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesinde, kesin bir süreden söz edilmeden faili meçhul nitelikteki evrakın zabıtadan uygun aralıklarla takibinin istenildiği ve içeriğinde faili meçhul cinayetlere ayrı bir önem verildiği madde başlığından anlaşılmakla; mevcut durum karşısında faili tespit edilemeyen ölüm olaylarında altı ayda bir defa, sair suçlarda ise yılda bir defa kolluğa müzekkere yazılarak rapor istenilecektir. (HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı 'nın, 12/01/2012 tarih ve
8                                                       *** e-imza ***
8.03.J.TKB.0.00.00.01/bila sayılı görüş konulu yazısı). Olayın güncelliği ile kolluğun ilgisi korunacaktır. Gerek kişilerin haklarında yargılama makamlarınca yapılmış suç isnatlarının neticelerini öğrenmeleri ve gerekse de suçtan zarar görenlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173. maddesinde belirtilen haklarını kullanabilmelerini sağlamak için; soruşturma evrakı arasında adı geçen ve kendilerine herhangi bir suç veya suça iştirak fiili isnat edilen ancak sonraki aşamada müsnet suçla ilgilerinin bulunmadığı anlaşılan her şüpheli hakkında daimi arama karan yazılmadan önce Kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilecektir.
34)Suça sürüklenen çocuklar ve suç mağduru çocuklar. Özellikle cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından tek seferde yapılması (İlimizde kurulmuşsa çocuk izleme merkezlerinde, ÇİM) ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun uygulamasında; çocuklar ile ilgili düzenlenen iddianamelerde "şüpheli" yerine yasal tabir olan aynı Yasa'nın 3/a (2) maddesinde tanımlanan "suça sürüklenen çocuk" sıfatı kullanılacaktır.
35)CMK ve 2918 sayılı yasa uyarınca araç trafik kaydına şerh verilmesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85/2. maddesi uyarınca, kazaya (ölümlü-yaralamalı) karışan aracın, başkasına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisinin önlenmesi amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet savcısı tarafından, aracın trafik kaydına UYAP üzerinden şerh düşülecektir. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile, UYAP üzerinden şerh verilmek suretiyle icra olunacaktır. (CMK m. 128/4).
36)Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin soruşturmalar. Özellikle kimi suç örgütleri tarafından organize edilen ve kanuna aykırı olarak düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında, kamuya ya da özel kişi ve kuruluşlara ait bina, araç ve mallara zarar verilmesi sebebiyle, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili olarak suç teşkil eden bu eylemlerin soruşturulmasında; mülki amirlik ve kolluk birimleri ile koordinasyon sağlanarak, suçun unsurları ile şüphelilerinin konumlarının soruşturmanın amacına uygun bir şekilde belirlenmesi, delillerin gecikmeksizin toplanması, soruşturmanın konusu olan toplantı ya da gösteri yürüyüşünün görüntü kayıtlarının alınması sağlanacaktır. (HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
37)Orman suçlarına ilişkin soruşturmalar. Doğal kaynaklarımızın, ülke zenginliği ve güzelliklerimizin en önemlilerinden biri olan ormanlarımızın giderek azalmasına ve büyük ölçüde zarara uğramasına sebep olan orman yangınlarına ilişkin olaylarda (6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/3, 4, 5) suç faillerinin ortaya çıkarılması için soruşturmalar bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır. (HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
3 8) Den etim işlem leri.
a-Mahkemeler yazı işleri müdürlüğü ile icra ve iflas dairelerinin kasa hesapları, yasal düzenlemelere uygun şekilde en az üç ayda bir olmak üzere denetimi yapılacaktır. Hesap kontrolüne bir önceki denetim tarihinin esas alınması suretiyle ilgili bankalardan dökümlü hesap ekstrelerinin getirtilerek başlanacaktır. İşlemlerin sayım ve kontrollerinin UYAP kayıtları dikkate alınacaktır. Tahsilat bakiyesi paranın ne kadarının görevliler üzerinde veya kasada ne kadarının da bankadc bulunduğu belirlenecektir. Bu denetimlerde stopaj kesintisi yapılması gereken hallerde bu kesintinin yapılıp yapılmadığının ve Maliyc'yc bildirilip bildirilmcdiği göz önünde bulundurulacaktır. Denetim raporları mahsus kartonunda genel teftiş sonuna kadar muhafaza edilecektir/Ceza işleri Genel Müdürlüğü' nün, 21/11/2011 gün ve 28/1 sayılı genelgesi).
b-Noterliklerm her yıl mayıs ayı içinde denetlenmesi zorunlu olmakla birlikte, noterliklerin iş ve işlemlerinin daha düzenli yürümesinin temini bakımından bu denetim ile yctinilmcycrck belirsiz aralıklarla ve sık sık denetimleri görevli Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır.(Hukuk işleri Genel Müdürlüğü'nün, 20/01/2006 tarih ve 101 sayılı genelgesi).
39-Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasındaki eşitliğe dayandığına ilişkin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri de gÖ2 önünde bulundurularak, soruşturma dosyası kapsamında şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde tedbir kararı uygulanması amacıyla, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Kars: Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 7. maddesi uyarınca ivedilikle aile mahkemesi hâkimine bildirimde bulunulacaktır. (HSYK'nun, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması konulu, 18.10.2011 gün ve 18 sayılı genelgesi).
40)Resmi yazışmalar. Resmi yazışmalarda, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (RG.02/12/2004: 25658), hükümlerinin yanı sıra, HSYK'nun, Resmi
9                                                       *** e-imza ***
yazışmalar konulu, 18.10.2011 gün ve 15 sayılı genelgesi ve Ceza işleri Genel Müdürlüğü' nün, Resmi yazışmalar konulu, 21/11/2011 gün ve 25/1 sayılı genelgesi hükümlerine uyulacaktır.
41)Devlet düzeni aleyhine işlenen suçlar ve örgütlü suçlar. Devlet düzeni aleyhine işlenen suçlar ve örgütlü suçlarla ilgili verilerin zamanında ve eksiksiz olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne intikalinin sağlanması için, soruşturmaya başlandığında, şüphelinin açık kimliği, isnat edilen suç ve kanun maddesi, suç tarihi, suç yeri, şüphelinin tutuklu olup olmadığı, soruşturma sonucunda verilen karar, dava açılmış ise kovuşturma evresine ilişkin safahat ve verilen kararın UYAP Bilişim Sistemine vakit geçirilmeksizin kaydedilecektir. fCera İşleri Genel Müdürlüğü' nün, Devle! düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden olayların bildirilmesi konulu, 21/12/2011 gün ve 5/1 sayılı genelgesi).
42) Yabancı Uyruklu şahısların özgürlüklerinin kısıtlanması.Yabancı uyruklu bir şahsın yakalanması, gözaltına alınması, tutuklanması ve özgürlüğü bağlayıcı bir cezanın infazı amacıyk ceza infaz kurumuna alınması ve serbest bırakılması hallerinde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2006 tarih ve 70 numaralı genelge hükümlerine; Yabancıların ölüm olaylarında Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2006 tarih ve 71 numaralı genelge hükümlerine göre hareket edilecektir.
43) Yaş, kayıt tashihi ve iptali gibi talepler. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 10. maddesi gereğince, suç ihbarı niteliğinde bulunmaması nedeniyle yaş, kayıt tashihi ve iptali gibi taleplerin (Davanamc) Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası üzerinden takibi sağlanacaktır.
44)HSYK Teftiş kurulu ve adalet bakanlığı teftiş kurulu tavsiyeleri. HSYK Teftiş Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda bildirilen tavsiyelere, tüm Cumhuriyet savcıları titizlikle uyacaktır. İş bölümüne göre her Cumhuriyet savcısı, kendi sorumluluğunda olan tavsiyelerin derhal yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.
45)Kanunyolıt işlemleri.
a-Sulh, Asliye Ceza, icra Ceza Mahkcmclcri'nin kararlarına karşı kanun yoluna başvuru talepleri, bu mahkemelerin kararlarını incelemekle görevli Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır.
b-Ağır Ceza Mahkcmcsi'nin kararlarına karşı kanun yolu başvuru talepleri bu mahkemede iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilecektir. Ağır ceza mahkemesi'nde iddia makamını temsil etmekle görevlendirilen Cumhuriyet savcısı duruşmaya çıktığı haftalarda, duruşmaya çıktığı mahkemenin keşiflerine katılacak ve bu mahkeme tarafından dosyr üzerinden istenilen mütalaaları verecektir. Cumhuriyet savcılarının esas hakkındaki mütalâalarını serdetmek için duruşmaların talikini istemeleri, CMK'nın 33 ve 190. maddelerine uygun düşmeyeceğinden esas hakkında mütalâa beyanı için dosya tetkike alınmayacaktır. CMK'nın 33. maddesi uyarınca verilen esas hakkındaki mütalâalarda, olay veya isnad açık şekilde anlatılarak hangi delillerle sonuca ulaşıldığının, olay ile deliller ilişkilcndirilcrck ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c-Kanun yararına bozma (CMK madde 309) taleplerinde, Ceza işleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 16 sayılı genelge hükümlerine uyulacaktır.
46)Talimat evrakları. Talimat evraklarından görevli Cumhuriyet savcısının havales olmadan UYAP talimat defterine kaydcdilmcycccktir. Talimat evraklarında ifadeler mümkün olduğunca Cumhuriyet savcısı tarafından alınacaktır. CMK'nın 147. maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönctmcliği'nin 23/son maddesinde değinilen, Ek-D formatında açıkça belirtilen hususlara titizlikle riayet edilerek, ifadesine başvurulan şüphelilerin kişisel ve ekonomik bilgilerinin kendilerine sorulup saptanarak ifade tutanaklarına işlenecektir.
47)Akıl hastalığı şüphesi. Türk Medeni Kanunu'nun 405/2. maddesi gereğince; görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar, şeklindeki amir hükmü uyarınca, akıl hastası olduğuna dair şüphe bulunan ilgili hakkında vesayet makamına ihbarda bulunulacaktır.
48)488 sayılı Damga Vergisi Yasası. 488 sayılı yasanın 26. maddesine göre; Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veyahbunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar. /?ükmü uyarınca, sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Yasası yönünden kontrole tâbi tutulması yönünden durum vergi dairesine ihbar edilecektir.
49)Soruşturma dosyalarına sunulan vekaletnamer. 1136 sayılı Yasa'nın 27/2 ve TBB Staj Kredi Yönetmeliği'nin 4. maddeleri uyarınca, 10/05/2001 tarihinden itibaren vekâletname ve yetki
10                                                      *** e-imza ***
belgesi asıl ve suretlerine TBB bastırılan pulların yapıştırılması zorunlu olduğundan, pulu eksik veya bulunmayanlar kabul cdilmcyacaktır. 10 günlük mehilde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulmayacaktır. Avukatların vekil sıfatıyla ibraz ettikleri dilekçelerine bağlı bulunan ve kendileri tarafından onaylanan vekâletname örnekleri, Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifenin D/l-c maddesi uyarınca harçlandınlacaktır.
50)Kabahat eylemleri. Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında kabahat işlendiğinin öğrenilmesi halinde Cumhuriyet savcısının durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiş olması halinde kendisim de idarî yaptırım kararı verebileceği hususu dikkate alınacaktır (5326 sayılı Yasa madde 23).
51)2004 sayılı IIK'da yazılı suçlar. 2004 sayılı İİK'nun 341. maddesinde öngörülen suçun (Çocuk teslimi emrine muhalefet) takibinin şikayete bağlı olduğu ve şikayetin de doğrudan İcra Mahkemesine yapılması gerektiği hususu dikkate alınacaktır.
52)Geıtetik inceleme talepleri. CMK'nın 79. maddesi uyarınca; incelenecek bulgunun, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilmesini teminen, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönctmclik'in 13. maddesi çerçevesinde; bilirkişiye gönderilen örneklerle ilgili olarak gizliliği sağlamak ve karışıklığa yer vermemek için gerekli her türlü tedbiri alma bir zorunluluk olduğundan, bu amaçla bedeninden örnek alman kişinin adı, soyadı, adresi ve doğum tarihine karşılık gelmek üzere bir kod sistemi verilecek ve incelenecek bulgunun bilirkişiye bu kodlarla gönderilmesine uygulamada işlerlik kazandırılacaktır.
53)Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler. İnceleme ve değerlendirme raporu düzenlenmek üzere T.C. Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'nc gönderilen para ve yapılan yazışmalarda, CMK madde 73 ve Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS) kodu kullanılacaktır. (A.B. Ceza işleri Genel Müdürlüğü'nün, 17.05.2013 gün ve 2010/807/32416 sayılı yazısı; A.B. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün. Sahteliğinden şüphe edilen banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile sahte banknotların imha edilmesinde yapılacak yazışmalarda dikkat edilecek hususlar konulu yazısı)
54)Infaz ve denetimli serbestlik işlemleri. İnfaz ve denetimli serbestlik işlemlerinde HSYK'mın, 18.10.2011 gün ve 6 sayılı genelgesi hükümlerine riayet edilecektir. Özel af taleplerinde Ceza işleri Genel Müdürlüğü'nün, 01/01/2006 gün ve 20 sayılı genelge hükümleri gözetilecektir.
CMK' nun 109. maddesine göre; Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100. maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verildiğinde adli kontrol işlemleri, UYAP Hazırlık ekranındaki "Adli Kontrol İşlemleri", - "Adli Kontol İşlemleri Genel Sorgulama" — "Erişim Hakkım Olan Dosyalar Arasından Sorgulama", — "Adli kontrol İşlemleri Evrak Hazırlama" ekranlarından yapıldığından, soruşturma evraknını yürütmekte olan Cumhuriyet savcısı v< görevli zabıt katibi ilgili dosya nedeniyle verilen adli kontrol kararı işlemlerini kendisi tamamlayacaktır.
55)6222 sayılı Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ne dair kaun uyarınca yürtülecek soruşturmalar. Yasanın 18. maddesi uyarınca, koruma tedbiri olan "seyirden men yasağı" kararı hemen uygulanacaktır. Ön ödeme nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde bile 6222 sayılı yasanın 18/6. maddesi uyarınca, seyirden men yasağı kararı 1 yıl süre ile devam edecektir.
56) Uygulamaya ilişkin tespitler.
a-Cumhuriyct savcıları kendilerine tevzi edilen dosyaları liste (tutanak) ile teslim alacak, geçici yetki, tayin veya işbölümü değişikliğinde dosya devirleri liste ile sağlanacaktır. Listeleri yazı işleri müdürü ile ilgili zabıt katibi imzalayacaktır.
b-İhtiyaç görülen zamanlarda, hafta içinde meydana gelen gelişmeleri değerlendirmek, mevzuat veya içtihat değişikliklerini değerlendirerek uygulamada birliği sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirerek takım ruhu oluşturmak amacıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya mazereti bulunmayan tüm Cumhuriyet savcılarını katılması zorunludur.
c-Cinayet ve kamuoyunu ilgilendiren, toplumda infial uyandıran önemli ve sansasyonel olaylarda, tahkikatı yürüten veya bu tür davaların duruşmasına katılan Cumhuriyet savcıları, tahkikat konusu olay veya duruşma safahatı hakkında Cumhuriyet Başsavcısını bilgilendirecektir. Bilgilendirme işlemi acil hallerde derhal yapılacaktır. Kasten bilgi verilmemesi halinde, yasal gereğine tevessül edilecektir.
d-Soruşturmaya dair evraklar, ilgili Cumhuriyet savcısının makam odasında muhafaza edilecektir. Cumhuriyet savcıları her ayın başında takip etmekte oldukları ve ellerindeki evrakları
11
*** e-imza ***
kontrol ederek kayıp veya kayıt dışı evrak olup olmadığını denetleyeceklerdir. Geçici yetkili, raporlu veya izne ayrılacak Cumhuriyet savcısı dosya ve evrakların kaybolmasını önlemek için mevcut evrakı sayılı ve tutanağa bağlı olarak, yerine bakacak Cumhuriyet savcısına teslim edecektir. İşbölümüne göre yerine bakacak Cumhuriyet savcısı yoksa, Cumhuriyet Başsavcısının görevlendireceği Cumhuriyet savcıları tarafından işlemler yürütülecektir. İvedi işler gerektiren evrak ve tutuklu olan dosyalar konusunda ayrıca bilgi verecektir.
e-Cumhuriyct Başsavcısı tarafından tevzi edilen soruşturma evrakına, bizzat evrakın tevzi edildiği Cumhuriyet savcısı tarafından bakılacaktır. Tevzi işlemi hakkaniyet gözetilerek yapılacaktır. Tevzi edilen dosyaya yapılacak itirazlar yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar hakkında gerekli görüldüğü hallerde yasal gereğine tevessül edilecektir.
(-Belirlenen zamanlarda şekli Başsavcılığımıza belirlenecek olan "Soruşturma evrakı bilgi formu", Cumhuriyet Savcılarına dağıtılarak, soruşturma evrakının bekleme sebebi, son yapılan işlemin ne olduğu, son yapılan işlem tarihi gibi hususların tespiti istenecektir. Böylece hem evrak miktarı sayılıp UYAP kaydı ile karşılaştırılacak; hem de soruşturmanın geciktirilmesi önlenecektir. Cumhuriyet savcılarınca soruşturma işlemleri süratle sonuçlandırılacaktır. Tutuklu, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler, önceki yıllardan devreden işler ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran önemli olayların soruşturmasına öncelik verilecektir.
II-INÖBET HİZMETLERİ * **
1-2802 sayılı HSK'nun "Çalışma saat/eri" kenar başlıklı 54. maddesi uyarınca; nöbet gün ve saatleri, nöbetçiye ulaşılamadığı hallerde yapılacak işlemler ile yazılı / acil hallerde şifahi görevlendirmeler ve nöbet tutanların dinlenme hakları, iş ve kadro durumları Cumhuriyet Başsavcısı tarafından düzenlenecektir.
2-Nöbct hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklarda, nöbet lisesinde yazılı Cumhuriyet savcısı sorumlu olacaktır. Cumhuriyet başsavcısının bilgisi olmadan (Fiilen) nöbetçi Cumhuriyet savcısı değişmeyecektir.
3-Nöbct hizmetlerinin yerine getirilmesinde şikâyetçi, mağdur, sanık, tanık ve ilgili diğer kişilerin bekletilmemesi, muhtemel yakınmaların önüne geçilmesi amacıyla nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
4-Adli hizmetlerin devamlılığı gereği nöbet tutan Cumhuriyet savcılarının, olay yeri veyc adliyeye gitmelerini gerektiren adli nitelikteki iş ya da olay meydana gelmediği sürece, nöbetlerini görev mahallerinde geçirme zorunluluk bulunmamaktadır. Saat 20.00'dcn sonra adliye, olay yeri, hastane gibi yerlerde soruşturma veya kovuşturma işlemlerini yerine getirmesi, bu iş ve işlemlerin en az dört saat sürmesi kaydıyla, nöbet sonrası ilk mesai günü istirahat verilebilecektir, iş ve kadro durumunun müsait olmaması hâlinde istirahat hakkı, iş ve kadro durumunun uygun olduğu ilk gür kullandırılacaktır. Dinlenme hakkının kullanılmasına ilişkin izin Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilecek ve bu izinler kayıt altına alınacaktır. Bu hakkın kullanılması sırasında görev mahallinin terk edilmemesi ve zorunlu hâllerde Cumhuriyet Başsavcısının çağrısı üzerine göreve gchnccckl'ır. (HSYK'mın, Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu, 18.10.2011 gün ve 3 sayılı genelgesi).
5-Adli kolluğun, özellikle geceleyin, hafta sonu veya resmî tatillerde meydana gelen olaylar sebebiyle nöbetçi Cumhuriyet savcılarına ulaşmakta güçlük yaşamamaları bakımından her türlü önlem alınacaktır. Nöbet telefonu ve şahsi cep telefonu nöbet süresince 7/24 saat açık bulunacaktır.
6-Nöbctçi Cumhuriyet savcısı, herhangi bir şekilde intikal eden suç ihbar veya şikâyetlerinin zaman geçirilmeksizin soruşturma kaydını yaparak hemen gereğine tevessül edecektir. Bu konuda CMK'nun 160' ncı maddesinde yer alan hükümler göz ardı edilmeyecektir. Kolluğa kayıtsız veya muhabere kaydı üzerinden evrak gönderilmeyecektir. Arama talep edilen dosyalarda, arama izin kararı (Mesai satti dışında acele durumlar hariç) mutlaka soruşturma kaydı üzerinden verilecektir. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, soruşturma evraklarının usulüne uygun bir şekilde UYAP veri girişini ve bu verilerde meydana gelen değişiklere ilişkin kayıtların zamanında, doğru ve eksiksiz biçimde yapılmasının takibini yapacaktır.
7-Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, nöbeti sırasında meydana gelen ve otopsi işlemini yaptığı ölümlü olaylar, tutuklu ve yakalamalı dosyaların soruşturmasını numara gözetmeksizin sonuçlandıracaktır. Kolluğun aldığı beyanlarla yetini Imeyerek soruşturma işlemlerini bizzat yürütecektir.
8-Nöbetler haftalık olarak tutulup Cuma günü mesai saati bitiminde (17:00) başlayıp takip eden haftanın Cuma günü mesai bitiminde (17:00) bitecektir. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, mesai saatleri dahilinde ilk defa adliyeye intikal eden evrakların ilk incelemesini yaparak soruşturma defterine kayıt havalesi, eksiklerinin belirlenmesi, mevcutlu olarak gelen şüpheli, müşteki, mağdur ve
12                                                      *** e-intza ***
tanıkların savunma ve beyanlarının alınması, adli rapora sevk, çocuklar için farik ve müyyczlik raporuna sevk, evrakın kolluğa havalesi, kolluktan gelen gözaltına alma ve çıkarma, gözaltı süresinin uzatılması, arama ve zapt etme, yakalama talepleri, nöbeti esnasında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı olaylarla ilgili otopsi, kesit; arama, olay yeri inceleme, tutuklamaya sevk, tutuklama talebinin reddi halinde bu karara karşı itiraz yasa yoluna başvurma, CMK'na göre Cumhuriyet savcısının görev sorumluluk, onay ve izni gerektiren işlemler ile suç eşyasının emanete alınması gibi (Suç Eşyası Yönetmeliği nin 5 ve 6. maddeleri) tahkikatın ilk işlemlerini yapacaktır.
9-Nöbct hizmetlerinde olayın vuku bulduğu gün değil haber alındığı gün esas alınacaktır. Evveliyatı bulunan dosyalarda yapılan ifade alma, gözaltı ve tutukluluk işlemleri, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından dosyanın tevzi edildiği Cumhuriyet Savcısı'nın bilgisi dahilinde yerine getirilecektir. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının duruşmada olması, otopsi veya keşifte bulunması, izinli, raporlu veya yetkili olması halinde, nöbet listesindeki sıraya göre bir sonraki Cumhuriyet Savcısı nöbeti devralacak ve keyfiyet ilgililere bildirilecektir.
10-Tclckomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi, teknik takip, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi gibi projeli ve kısıtlı dosyalarda, mesai saatleri içerisinde ara yakalamalar ve diğer işlemler nedeniyle talep edilen kararlar, nöbetçi olup olmadığına bakılmaksızın dosyayı yürütmekte olan Cumhuriyet Savcısı tarafından yerine getirilecektir. Mesai saatleri dışında talep edilen işlemlerde, dosyanın tevzi edildiği Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi vcrilcccktir.Bu hususta çıkabilecek anlaşmazlıklarda Cumhuriyet başsavcısna bilgi verilecektir.
Ayrıca;
a-Nöbet esnasında ve mesai saatleri dışında yakalanan hükümlülerin cezaevine sevk işlemleri, adliyemiz veya başka yer adliyclcrincc aranan ve yakalanan kişilerle ilgili işlemler, Kabahat dosyalarında görevli Cumhuriyet savcısı bulunmadığında ve mesai saatleri dışında kabahat eylemlerine ilişkin idari yaptırım kararlarına ilişkin işlemler nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacaktır.
b-Kolluk görevlilerine karşı veya kolluk görevlileri tarafından diğer kişilere karşı suç işlendiği iddia edildiğinde soruşturma bizzat nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacaktır.
c-Nöbetçi adli personeli sevk ve idare etmek ve denetlemek, adliyede meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek, duruşmaların inzibatı için gerekli tedbir ve kararları almak görevli Cumhuriyet savcısının yanısıra nöbetçi Cumhuriyet savcısının sorumluluğunda bulunmaktadır.
d-Nöbctçi Cumhuriyet savcısı nöbet sırasında, görevli Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığında, mahkemelerden gelen mütalaa taleplerini karşılayacaktır.
e-ütopsi gibi aciliyet arz eden olaylara zamanında müdahalede geç kalmamak için nöbetçi Cumhuriyet savcıları mutad adreslerinden ayrılırken bulunacakları yeri ve telefon numarasını Adliye nöbetçi memurluğuna veya kolluk birimlerine bildirilecektir.
IH-İZİNLER * * *
a-Cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri, iznin kullanılmak istendiği tarih ve geçirileceği yer açıkça gösterilmek suretiyle ve bu tarihten en az 15 gün önce talep edilecektir.
b-Mazcrct izinlerinin acil ve zorunlu hallerde verilebileceği gözetilerek (2802 sayılı yasa madde 56/3), önceden talep edilen, yazılı veya şifahi mazeret belirtilmeyen, izinin veriliş amacına aykırı dilekçeler işleme konulmayacaktır.
c-HSYK Genel Sckrctcrliği'ncc verilen izin mahallîne ulaşma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kullanılmaya başlanacaktır. Bu süre içerisinde kullanılmaya başlanmayan izinler için yeniden talepte bulunulacaktır. Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermeden görevden ayrılınmayacaktır. Yıllık izinler en çok üçe bölünerek kullanılacaktır.
d-Doğum, evlenme ve ölüm hallerindeki yasal mazeret izni, Genel Sekreterlik onayı beklenmeksizin mazeretin ortaya çıkması ile en geç on gün içerisinde kullanılacaktır.
e-Adli hizmetlerde aksamaya neden olunmaması amacıyla, uzun süreli sağlık hizmeti sunucularına giden Cumhuriyet savcıları, bu durumlarını Cumhuriyet Başsavcısına bildireceklerdir.
f-Rapoıiu olarak görevden ayrılışlarda, görevden ayrılış yazısı ile birlikte raporun bir örneği, HSYK Genel Sekreterliğe gönderilmek üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecektir. Ayrıca rapora ilişkin olarak ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcısı bilgilendirilecektir.
g-Her türlü görevden ayrılış ve başlayış tarihleri derhal; ayrılış ve başlayış tarihlerinin hafta sonu veya resmî tatil günlerine rastlaması hâlinde, takip eden ilk mesai gününde UYAP sistemine (Cumhuriyet savcısı özlük bilgisi) işlendikten sonra HSYK Genel Sekreterliği'ne bildirilecektir. (IISYK'huii, Hâkim ve savcıların yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri konulu, 17.05.2011 gün ve 1 sayılı genelgesi). (HSYK'nun, Hâkim ve Savcıların görevden her türlü ayrılış ve başlayış iş/emleri konulu, 29.11.2011 gün ve 44962 sayılı yazısı).
13                                                 *** e-imzu ***
IV-UZLAŞ TIRMA BÜROSU İŞLEMLERİ * * *
a-HSYK'nun, "soruşturma usul ve esasları" konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesinin 17/(c) maddesine göre; Uzlaşma kurumuna islerlik kazandırılması bakımından bu işlemlerin adliyelerde kurulacak olan uzlaştırma bürolarında ve görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarının gözetiminde eğitim almış uzlaştırmacılar marifetiyle gerçekleştirilmesinin istenildiği, bu hususun MSYK'nun 30.10.2012 gün ve 54898 sayılı "Ceza Adalet Sisteminde Uzlaşma" konulu yazısında belirtildiği ve Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10.10.2012 gün ve 2012/1811 BM. sayılı yazısı ile Tavşanlı Uzlaşma Bürosu'nun kurulduğu, 2012 ve 2013 yılı uzlaştırman listesinin hazırlandığı ve bu büroda görev yapacak personelin belirlendiği anlaşılmakla; soruşturma evrakııic bakmakla görevli Cumhuriyet savcıları uzlaştırma işlemlerini bu büro üzerinden yerine getirecektir.
b-Soruşturma konusu suçun, uzlaşmaya tâbi olması ve işlendiği hususunda yeterli şüphenin bulunması hâlinde; şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifi yapılmadan kamu davası açılmayacaktır. (CMK. madde 253, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik). CMK'nm 253. maddesine göre, uzlaşma teklifi sadece şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek ve özel hukuk tüzel kişisine yapılacaktır. Bu maddede gösterilmeyen suçlarla, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir. CMK'nın 253/19 ve Yönetmelik'in 8/1. maddeleri uyarınca; uzlaşmaya tabi suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturacak delil bulunması ve tarafların sakinleşmesi için yeterli süre geçmesi halinde uzlaşma teklifinde bulunulacaktır. CMK'nın 253/4 ve Yönetmelik'in 8/2. maddeleri uyarınca suça sürüklenen çocuğun, mağdur veya suçtan zarar görenin teklif tarihinde reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi yasal temsilcilerine yapılacaktır.
V-OTOMATİK TEVZİ İŞLEMLERİ * **
HSYK'nun, 18.10.2011 tarih 10 sayılı "Soruşturma usul ve esasları" konulu genelgesi uyarınca. 11/10/2013 tarihinden itibaren Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerinde otomatik tevzi sistemine geçilmiştir. Otomatik tevzide; tevzi işlemine esas soruşturma kaydı, nöbetçi cumhuriyet savcısının havalesi ve ilgili evrak üzerine atılı suçların sevk maddesini yazması ile soruşturma kayıt masasına gelecektir. Soruşturma kayıt masasında görevli zabıt katibi soruşturma kaydını açacaktır. Kayıt yapılması sırasında herhangi bir Cumhuriyet savcısı seçilmeyecektir. (Soruşturma evrakı, UYAP sisteminde "Seçilen Dosyalara Otomatik Atama Yap" butonu seçilmek suretiyle otomatik olarak tevzi edilecektir. Cumhuriyet Başsavcısının takdir ve tensibi veya soruşturmanın evveliyatına bir savcının bakmış olması, görevsizlik, yetkisizlik kararıyla dosyanın iade edilmiş olması, otomatik tevziye kapalı Cumhuriyet Savcılarına tevzi yapılacak olması gibi sebeplerle "Seçilen Dosyalara C Savcısı Ata" butonu seçilerek de tevzi işlemide yapılabilecektir.)
Bu sebeple;
1-Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, soruşturmaya kaydedilecek tüm evraklar için ilgili kanun maddesini yazacaktır. Bu husustaki görev, dosya tevzii ve puanlamada önem arz ettiğinden, bu işlem hiçbir şekilde nöbetçi zabıt katibine, nöbetçi cumhuriyet savcısı ile çalışmakta olan zabıt katibine veya soruşturma kayıt masasında çalışmakta olan zabıt katibine bırakılmayacaktır.
2-Nöbctçi cumhuriyet savcısı, müracaat olarak işlem yaptığı dosyaların kaydını yaparken, UYAP sisteminde "Yeni Soruşturma Dosyası Açma" ekranından "Müracaat/Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı" seçeneğini seçecek ve ifade alma, otopsi tutanağını hazırlama, tutuklamaya sevk vb. işlemleri kendi ekranı üzerinden yapacaktır.
3-İş bölümü uyarınca görevli Cumhuriyet savcısının bizzat yürütüp sonuçlandırması gereken dosyalar (Avukat, Noter, Çocuk, Memur, Spor, Basın, Banka, Sermaye Piyasası, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki suçlar vb.) ile yetkisizlik, görevsizlik, iddianamenin iadesi, ACM tarafından kaldırılan kovuşturmaya yer olmadığına dair dosya ve gerek görülen diğer dosyalar puan alınması bakımından, Cumhuriyet başsavcısı tarafından ilgili Cumhuriyet savcısına tevzi edilecektir.
4-UYAP sistemine kaydedilen ve taranarak sisteme aktarılan tüm evraklar üzerine soruşturma numarası ve ilgili Cumhuriyet Savcısının ismi (Ad ve soyadının ilk harfi) mutlaka yazılacaktır. Hazırlanan müzekkerelerde, ilgili Cumhuriyet savcısının adı ve soyadı kısaltılarak müzekkere üzerine yazılacaktır. Bu hususta tüm görevliler ve bilhassa UYAP tarama masasındaki görevliler hassasiyet gösterecektir.
5-Rapor, mazeret izni hariç 10 gün üzeri yıllık izin kullanılması halinde ilgili Cumhuriyet savcısının otomatik tevzi modülü kapatılacaktır. İzin veya rapor bitiminde, biriken iş durumu gözetilerek, Cumhuriyet başsavcısı taarafından sistem üzerinden manuel toplu dosya aktarımı yapılabilecektir.
14                                            *** e-imza ***
6-Bclirlcncn tevzi puan katsayıları: (Duruşma ve İlamat Cumhuriyet savcıları: 1.7 (katsayı), sulh ceza 3.0, asliye ceza 5.0, ağır ceza 7.0, şüpheli 1.0, diğer suçlar 1.0)
*** * İKİNCİ BOLÜM * ***
I-CUMHURİYET BAŞSAVCISI - Sayın İBRAHİM KESKİN (42202):
1-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nı temsil etmek. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak. Gerekli gördüğü takdirde, soruşturma evraklarını bizzat yürütüp sonuçlandırmak ve Ağır Ceza Mahkcmcsi'ndc iddia makamını temsil etmek. HSYK tarafından istenilen inceleme, araştırma ve soruşturmaları bizzat yapmak veya yaptırmak (HSYK'mın, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
2-2802 sayılı HSK'nun 5, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanunun 18. maddesi uyarınca merkez ve bağlı Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak. 2802 sayılı HSK'nun 54. maddesi uyarınca haftalık nöbet çizelgesini düzenlemek. Görevli Cumhuriyet savcılarından birisinin izinli, istirahatli veya bir başka sebeple ölümü haricinde) yazılı veya sözlü görevlendirme yapmak. {HSYK'mın, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi).
3-Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Değerlendirme raporu yetkisi" kenar başlıklı 166. maddesi ve Adli Kolluk Yönetmeliği uyarınca, her yılın sonunda, merkez ve bağlı birimlerde adli kolluğun sorumluları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülki idare amirine göndermek. Adli Kolluk Yönctmcliği'nin 13. maddesine göre; adlî kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, adlî kolluk görevlilerince ifa edilen adlî işlemleri her zaman denetlemek / denetlenmesini sağlamak. Adli kolluk amirleri ile koordinasyon toplantıları düzenlemek, oluşabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla eğitim faaliyeti yapmak.
4-Soruşturmaların gecikmeden sonuçlanmasını sağlamak ve uygulama birliğiiçin zaman zaman Cumhuriyet Savcıları ile toplantılar yapmak. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. (5235 sayılı Yasa madde 18). Kanunlarla Cumhuriyet savcılarına verilmiş olan görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesini sağlayacak şekilde adil bir iş bölümü yapmak. İş bölümü cetvelini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) kaydettirmek.
5-Acil ve zorunlu hâllerde, merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcılarına, bir yılda toplam on günü geçmemek üzere mazeret izni vermek. Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinde, ilgilinin izne ayrılmasında sakınca olup olmadığı konusunda görüş bildirmek (HSYK'mın, Hâkim ve savcıların yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri konulu, 17.05.2011 gün ve 1 sayılı genelgesi).
6-Tavşanlı Ağır Ceza Merkezi ve mülhakatlarında görev yapan Cumhuriyet savcılarından hangilerinin yıllık ara vermeden yararlanacaklarına dair (hizmetin aksamadan yürütülmesi ile ilgililerin talep ve mazeretleri göz önünde bulundurularak) UYAP yoluyla HSYK Genel Sckreterliği'ne teklifte bulunmak (6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile ilgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 ve 25. maddesi; HSYK'mın, Yıllık ara verme konulu, 17.05.2011 gün ve 2 sayılı genelgesi).
7-Suçun işlendiği andan itibaren kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereken ve açıklama yapılmasının zorunlu ve acil olduğu durumlarda, soruşturmalarla ilgili açıklama yapmak. Açıklamayı yazılı yada kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilen durumlarda sözlü açıklama şeklinde yapmak (HSYK'mın, Soruşturmanın gizliliği ve basının bilgilendirilmes konulu, 18.10.2011 gün ve 33 sayılı genelgesi).
8-2802 sayılı Yasa'nın 93 ve HSYK'mın, 18.10.2011 gün ve 16 sayılı genelgesinin 2. maddesi uyarınca, Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kişisel suçlarına ilişkin ihbar ve şikâyetlerde izne gerek bulunmadığından, bu soruşturmaları (yetki sahası dahilinde) yürütmek. Yürütülen soruşturmalar sonunda verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın tasdikli bir suretini dosyası ile birlikte, ilgilisine göre disiplin yönünden yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere HSYK Genel Sckreterliği'ne gönderilmesini sağlamak.
9-HSYK ve Adalet Bakanlığı ile ilgili yazışmaları yürütmek. Bakanlık muhabere bürosuyla ilgili "Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" gereği tutulması gereken kayıtları ilgili personele, yönetmeliğe uygun olarak tutturmak ve kontrol etmek. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı kalem hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin işlerin gözetim ve genel denetimini yapmak. HSYK tarafından fiziki ortamda gönderilmesi gereken yazılara ilişkin zarfları ilgisine göre açmak, evrakın süresinde işleme tabi tutulup tutulmadığının tespiti açısından, geliş tarihini evrak üzerine yazmak, yapılacak işlemleri açık bir şekilde belirtmek suretiyle
15
*** e-imztt ***
evrakı ilgili birimlere havale etmek (HSYK'mm, Resmi yazışmalar konulu, 18.10.2011 gün ve 15 sayılı genelgesi).
10-Mcrkcz ve mülhakat Cumhuriyet savcılarının iş cetvelinin düzenlenmesini ve UYAP ortamında doğrudan gönderilmesini sağlamak (HSYK'mm, İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları konulu, 18.10.2011 gün ve 29 sayılı genelgesi).
11-2802 sayılı HSK'nun 23/1 (b) maddesi uyarınca, merkez Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet savcıları hakkında sicil fişi düzenleyerek durumlarının değerlendirilmesine yönelik inceleme sürelerinin bitiminden bir ay önce HSYK'na göndermek (HSYK'nıın, İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları konulu, 18.10.2011 gün ve 29 sayılı genelgesi).
12-Tavşanh Adalet Dairesine ait resmi taşıt araçlarının (06 KEZ 84,43 HR001, 43 UV 616 ve 34 TM 515 plakalı) 237 sayılı Taşıt Kanunu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının, 13.02.2006 gün ve 129/1 sayılı genelgesi uyarınca kullanımını sağlamak.
13-Yasama Donulmaz lığının kaldırılması ile ilgili soruşturmaları yürütmek (AB. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün 20.01.2006 tarih ve 100 sayılı genelgesi).
14-CMK'nun 19/2. maddesi uyarınca, kamu güvenliği nedeniyle dava nakli taleplerinde Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı görüşünü belirtmek (AB.Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Kamu güvenliği sebebiyle davanın naklinin istenmesi halinde yapılacak işlemler konulu, 01/01/2006 gün ve 19 sayılı genelgesi).
15-Tavşanlı İlk Derece Adalet Komisyonu toplantılarına katılmak ve komisyon ile yazışmaları yürütmek. Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Avukat adaylarının Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde yaptıkları stajla ilgili olarak, staja devam edip etmediklerinin kontrolünü yapmak, staj bitiminde ilgili fişi düzenleyip Komisyon Başkanlığı'na intikal ettirmek. Cumhuriyet Başsavcılığı personeline ait sicil işlemlerini yürütmek, asaleti onanacak personelin durumunu zamanında İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına bildirmek. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönctmcliği'nin 6. maddesi (RG.30/05/1999:23710) uyarınca disiplin amiri olarak görev yapmak. Cumhuriyet Başsavcılığı personeli hakkında gerektiğinde disiplin soruşturmalarını yapmak /yaptırmak.
16-Mahkcmcler ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki iş münasebetinin usul ve kanuna uygun bir biçimde düzenli yürütülmesini sağlamak. Adalet Dairesi genel güvenliğinde önleyici tedbirler almak / alınmasını sağlamak.
17-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; harcama yetkilisi görevini yürütmek. Aynı Yasa'nın 32. maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yapılması gerekli iş ve işlemleri yürütmek. (AB. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın 13.02.2006 tarih ve 126 sayılı genelgesi). Devlet İhale Kanuna göre adalet dairesi ile ilgili ihale komisyonlarını oluşturmak. Ayniyat, demirbaş, levazım işlemlerini yürütmek / yürütülmesini sağlamak.
18-Cumhuriyct Başsavcılığı kalem personelinin bakacağı işleri belirleyerek görev taksimini yapmak. Görevlerin zamanında yapılmasını, mevzuata uygunluğunu denetleyip temin etmek, uygun görülen zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığı personeli ile toplantı yapmak.
19-Yaygın Eğitim Kurumları Yönctmcliği'nin 58. maddesi gereğince ilçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu toplantılarına katılmak / katılacak Cumhuriyet savcısını belirlemek.
20-5235 sayılı Kanunun 19/2. maddesine göre, Cumhuriyet savcıları tarafından ikmal edilen adli ve idari görevlere ilişkin işlemleri {kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, iddianame, kamu davasının açıklanmasının ertelenmesi kararları vs. işlemleri) inceleyip eksik ve hatalı tesbit ettiği işlemlerin gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
21-5235 sayılı Kanunun 20/2. maddesine göre, aynı yerde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıvckili bulunmadığından, Cumhuriyet Başsavcısına vekâlet edecek olan Cumhuriyet Savcısını belirlemek.
22-Avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarındaki inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek / yürütülmesi için Cumhuriyet Savcısı görevlendirmek (AB.Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 13 sayılı genelgesi). 1136 sayılı yasanın 58. maddesine göre Avukatlar hakkında yapılan şikayet üzerine, Emet Cumhuriyei Başsavcılığı tarafından düzenlenen Fezlekelerin usul ve yasaya uygun olup olmadığını denetlemek.
23-1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 153. madde hükümleri uyarınca. Noterler hakkındak soruşturma işlemlerini yürütmek / yürütülmesi için Cumhuriyet Savcısı görevlendirmek (AB.Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 14 sayılı genelgesi). Noterler hakkında yapılan şikayet üzerine, Emet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Fezlekelerin usul ve yasaya
16
*** e-imza ***
uygun olup olmadığını denetlemek.
24-CMK.nun 161/5. maddesi uyarınca en üst dereceli kolluk amirlerinin adli görevinder doğan ve adli görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturmaları yapmak ve muktezaya bağlamak veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısına yaptırmak.
25-4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası ile ilgili olarak kurulan, bilgi edinme biriminin (BIMER) işleyiş ve denetimini sağlamak. Kurum bilgi edinme yetkilisi olarak, başvuruları cevaplamak / cevaplandırılmasını sağlamak.
26-Tavşanlı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü'nün denetim ve gözetimini yapmak. Müdürlüğün, Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Mahkemelerle uyum ve işbirliği içerisinde çalışması için gerekli tedbirleri almak. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönctmcliği'nin 126. maddesi del. ile Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği' nin 6. maddesi (RG.30/05/1999:23710) uyarınca disiplin amiri olarak görev yapmak.
27-Otomatik tevzi sistemine geçinceye kadar tevzi işlemini yapmak. (HSYK'mm, 18.10.2011 tarih 10 sayılı Soruşturma usul ve esasları konulu genelgesi)
28-Tavşanlı adalet sarayı vveb sitesinin (http://www.tavsanli.adalet.gov.tr/) denetimin sağlamak.
29-4/C statüsünde görev yapan personele ilişkin fazla mesai ücretinin ödenmesi ile işlemleri yürütmek. (Yeni bir düzenleme yapıldığı takdirde), Adli personele fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
30-HSYK ve Adalet Bakanlığı genelgelerine göre düzenlenmesi gereken aylık rapor ve cetvelleri hazırlatıp, zamanında sunulmasını sağlamak.
31-Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, 123, 124, 124/1 (UYAP), 125, 145. 150 (SEGBİS) sayılı genelgesi uyarınca UYAP ve SEGBİS işlemleri ile ilgili koordinatör Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütmek.
II-CUMHURIYET SAVCISI - Sayın ŞERAFETTIN ELMACI (101406) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip sonuçlandırmak.
2-Ilamat, akıl hastalığına özgü güvenlik tedbirleri, ailenin korunması hakkındaki kanun uyarınca verilen tedbir kararları infaz ve uygulamalarını sağlamak. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği (RG.02.09.2012/28399) kapsamındaki hükümlülere ilişkin işlemleri yürütmek. 5275 sayılı yasa kapsamında kalan özel infaz usulleri, seçenekli yaptırımların infaz ve uygulamasını sağlamak, erteleme ve infaza ara verme hususundaki talepleri değerlendirmek ve gereğini yapmak. İnfazla ilgili mahkemelerden Cumhuriyet Başsavcılığına gelen mütalaa vs. talepleri karşılamak. 6183 sayılı AATUHK'nun 60. maddesi uyarınca hapsen tazyik kararları ile ilgili işlemleri yürütmek. Tazyik hapsi, hapsen tazyik ve ailenin korunması hakkındaki kanun uyarınca verilen kararların infazını sağlamak.
3-Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesi kararlarının görüldülerini yapmak, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek. (Geçici madde gözetilecektir.)
4-Adalct Sarayı ile ilgili yapılacak alım-satım işlerinde "İhale Komisyonu Başkanlığı" görevini yürütmek. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı "gerçekleştirme görevlisi" olarak Tavşanlı idari İşler Müdürlüğü'nün işlemlerini denetlemek.
5-Dcnctimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanuınfnun 16. maddesi gereğince, Tavşanlı "Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Koruma Kurulu Başkanı" olarak görev yapmak. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönctmcliği'nin (RG.05.03.2013/28578) 113/2, 115, 120. maddeleri uyarınca proje geliştirilip uygulanmasına öncülük etmek. Görevlendirme üzerine, Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin (R.G. 30/05/1999: 23710) 6. maddesi uyarınca disiplin amiri olarak görev yapmak.
6-1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 122. maddesi uyarınca, Tavşanlı 1. Noteri'nin yıllık ve mutad denetimlerini yapmak, bu noterliklerle ilgili diğer işleri yürütmek. (A.B. Hukuk işleri Genel Müdürlüğü'nün 101 ve 131 sayılı genelgeleri).
7-Sivil savunma, yangın, sabotaj ve seferlikle ilgili işlemleri yürütmek.
8-"UYAP Birim Sorumlusu" olarak (AB. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, 124/1 sayılı genelge, m. 23/a) UYAP ile ilgili işlemleri takip etmek. Tavşanlı Teknik Ofis Bürosu'nun işlem ve faaliyetlerinin, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın 09.02.2006 tarih ve 125 numaralı genelgelerine göre yürütülmesini sağlayarak aylık denetimini yapmak. Kağıtsız ofis ortamına geçiş ve UYAP Kolluk Bilişim Sistemine geçiş kriterlerinin uygulanabilmesi için gereken idari işlemlerinin
17                                                      *** e-imza ***
gereğini yerine getirmek / eğitim faaliyetleri düzenlenmesini sağlamak.
9-Adalet dairesinin genel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde önleyici tedbirler almak. Gerekli denetimleri yapmak. (A.B. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanhğı'nın, 24.05.2012 gün ve 2248 sayılı yazısı). Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile birlikte, adliyelerde ve duruşmalarda güvenliğin sağlanması için gerekli önlemleri almak. Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek. (AB. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 01701/2006gün ve 27 sayılı genelgesi).
10-Tavşanlı Adalet Sarayı sendikal faaliyetlerle ilgili işlemleri takip ederek yazışmalar; yapmak.
11-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak. (HSYK'mın, soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesinin 17/(e) maddesi)
12-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak.
13-Nöbct çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyalan, numara gözetmeksizin takip edip sonuçlandırmak.
\4-Cumhuriyet Savcısı Sefahattin HALEFOGLU'nun izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında olmadığı durumlarda, o 'na ait tüm işleri yapmak.
Hl-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın YAŞAR AKAY (107809) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip sonuçlandırmak.
2-Tavşanlı 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararlarının görüldülerini yapmak, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek.
3-Yargı hizmetlerinin, etkili, verimli ve süratli olarak yerine getirilebilmesi ve hizmetin 2004 sayılı IIIK'nun 13 ve 13 (a) maddeleri ve yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanabilmesi için; Tavşanlı icra Müdürlüğü denetimini, en az üç ayda bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla yapmak. İşlemlerin yerinde, zamanında, doğru, eksiksiz bir biçimde ve UYAP üzerinden yürütülüp yürütülmediğinin kontrol etmek. Yıllık olağan ve üç ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda kasa hesabının kontrolünden sonra denetim dosyasında muhafazasını sağlamak. Yasal olmayan işlemlerle ilgili adli soruşturma yapmak ve sonuçlandırmak. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcısına tevdi etmek, icra Müdürlüğü çalışanlarının mesaiye uyup uymadıklarını denetlemek. (HSYK'mın, Mahkeme Kalemleri İle İcra ve iflas Dairelerinin Denetimi konulu, 18.10.2011 gün ve 25 sayılı genelgesi).
4-Suç Eşyası Emanet Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca; Tavşanlı adli emanet dairesinin denetimini yapmak, işlemlerini yürütmek, suç eşyası silah ve diğer eşyaların zamanında ilgili mercilere teslimini, derdest bulunan suç eşyasının yıl sonunda devirlerinin yapılmasını ve tasfiye halinde gerekli şerhlerin verilmesini ve mevzuata uygun iadesini sağlamak. Suç Eşyası Yönetmeliği'nin 9/1. maddesi uyarınca; suç eşyası emanet kasasının en az iki kişi tarafından (Yazı İşleri Müdürü, emanet memuru) açılıp kapatılması hususunda tedbir almak.
5-Adalet Sarayı ile ilgili yapılacak alım-satım işlerinde "İhale Komisyonu (Yedek) Başkanlığı" görevini yürütmek.
6-Kabahat eylemlerine ilişkin idari yaptırım kararlarını vermek. (6352 sayılı Yasa'nın 94. maddesi uyarınca, 5252 sayılı Yasa'nın 7. maddesinde yapılan değişiklik dikkate alınarak.) Kabahatler Kanunıfnun 27/1. maddesi gereğince, idarî para cezası kararlarına karşı, tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği, bu süre içinde müracaatın yapılmamış olması halinde, kararlan kesinleştirmek. Kesinleşen kararların, 6183 sayılı AATUIIK hükümlerine göre infaz işlerini yapmak.
7-5 846 sayılı yasanın 75. maddesi uyarınca, fikir ve sanat eserleri kapsamında oluşacak hak ihlalleri ile ilgili soruşturmaları etkin ve hızlı şekilde yürütmek. {HSYK'mın, Fikri ve sınai hak ihlallerine ilişkin suçlarda Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşması ve bu alanda Devletin vergi kaybının önlenmesi konulu, 18.10.2011 gün ve 26 sayılı genelgesi). Mahkemelerce verilen fikri ve sinai haklara ilişkin mahkumiyet kararlarının birer örneğinin Defterdarlık Müdürlüğü'ne gönderilmesini sağlamak. (AB.Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün, 20.03.2006 gün ve 134 sayılı genelgesi).
8-Adliye ve nöbetçi personelin kontrolünü yapmak, mesaiye uyup uymadıkları konusunda gerekli denetimleri yaparak uymayanlar hakkında gerekli tutanakların tutulmasını sağlamak,
18                                                      ***e-imza***
Cumhuriyet Başsavcısna sunmak.
9-3717 sayılı Kanun gereği Adli Personele Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile ilgili yürütülen işlemleri takip etmek. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın 13.02.2006 tarihli ve 127 numaralı genelgesine göre yapılan işlemleri ve hesapları her ayın ilk haftası denetlemek. Dosya satışlarından elde edilen paralara ait hesapların iş ve işlemlerini takip ve kontrol ederek mutad olarak aylık denetimlerini yapmak.
10-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak. (HSYK'nun, soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesinin 17/(c) maddesi)
11-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak.
12-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip sonuçlandırmak.
[3-Cutnhuriyet Savcısı Şerafettin ELMACVmn izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında olmadığı durumlarda, o'naaittüm işleri yapmak.
IV-CLMHLRİYET SAVCISI - Sayın MEHMET AKİF SARI (109673) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarım takip edip sonuçlandırmak.
2-Tavşanlı 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararlarının görüldülerini yapmak, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek. Talep edilen yazılı mütalaları vermek.
3-Tavşanlı icra Ceza Mahkemesi ve istenildiğinde diğer hukuk mahkemeleri kararlarının görüldüsünü yapmak, talep edilen yazılı mütalaan vermek.
4-1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 122. maddesi uyarınca, Harmancık Noteri'nin yıllık ve mutad denetimlerini yapmak, bu noterliklerle ilgili diğer işleri yürütmek. (A.B.Hukuk işleri Genel Miidürliiğü'nün 101 ve 131 sayılı genelgeleri).
5-5411 sayılı Bankalar Kanunu 104, 127, 162 ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 65/12, 115. maddesi uyarınca soruşturmaları yürütmek. (HSYK'nın, 09/05/2013 tarih ve 864 sayılı yazısı).
6-Mahalli ve diğer yayınlar ve mevkuteleri (gazete, dergi, bülten, kitap v.s.) inceleyip suç unsum gördüğü takdirde kanuni gereğine tevessül ederek muktezasını tayin etmek. Basın savcısı olarak Tavşanlı'da basılan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz edilen eserlere Basın ve Matbaalar Kanunu gereğince alındı belgesi verilmesini sağlamak. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 5187 sayılı Basın Kanıınu'na aykırılık oluşturan eylemlerle ilgili soruşturma başlatıp sonuçlandırmak. Bu kapsamda yazılı ve görsel basını takip ederek, yazılı ve görsel basında çıkan Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetki alanında kalan ve suç teşkil eden, basın yoluyla işlenen suçlarla ilgili soruşturmaları numara gözetmeksizin alıp sonuçlandırmak.
7-4207 sayılı Yasa ile getirilen sigara içme yasağına aykırı hareket edenlerle ilgili idari yaptırım kararlarını vermek.
8-Ccza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan iletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik (RG. 14/02/2007:26434) hükümleri uyarınca CMK'nun 135. maddesinde tanımlanar iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi işlemlerin yürütmek.
9-Yurtdışı istinabe evraklarının gereğini yerine getirmek, yabancı ülkelerde suç işleyen Türkiye' den istenilen yabancıların ve Türkiye' de suç işleyen yabancı ülkeye giden Türk uyruklu kişilerin iadelerine ilişkin tüm işlemleri yapmak (3002 sayılı Yasa'dan doğan görevler). Yabancı ülkelerden tahsili gereken nafaka alacakları ile ilgili işlemleri yürütmek. (A.B. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün, 01.01.2006 tarihli ve 64 sayılı genelgesi).
10-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak. (HSYK'nun, soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesinin 17/(c) maddesi)
11-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmak.
12-Nöbct çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları numara gözetmeksizin takip edip sonuçlandırmak.
19                                                      *** e-imza ***
{^-Cumhuriyet Savcısı Yaşar AKAYUn geçici yetkili, izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında olmadığı durumlarda, o'na ait tüm işleri yapmak.
\ -CUMHURİYET SAVCISI - Sayın ADEM YAZICI (120601):
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip sonuçlandırmak.
2-Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ndc, iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek. İtiraz üzerine incelenmek üzere, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkcmcsi'nc gönderilen Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ve Tavşanlı Ağır Ceza Makemesi'nce istenen diğer istenen yazılı mütaaları vermek. (Duruşma ve Soruşturma nöbeti çakıştığı zaman, soruşturma işlemleri, vekil Cumhuriyet savcıları tarafından yerine getirilecektir.)
3-6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11 vd. maddeler uyarınca soruşturmaları yürütmek.
4-1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 122. maddesi uyarınca, Domaniç Notcri'nin yıllık ve mutad denetimlerini yapmak, bu noterliklerle ilgili diğer işleri yürütmek.
5-Adliyenin genel temizliğinin kontrolünü yapmak. Gerekli Önlemleri almak.
6-Adalct dairesinin resmi posta harcamalarını denetlemek. Posta idaresi ile aylık kontrolünü sağlamak. Bu husuta idari işler müdürlüğünce hazırlanan faturaların denetim ve incelemesini sağlamak. (AB. Strateji Geliştirme Başkanlığı 'nın, 11.12.2013 gün ve 1662/3868 sayıl yazısı).
7-Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince uzlaştırma seçimi ile ilgili işlemleri yürüterek müracaatları değerlendirmek ve talepleri uygun görülenleri görevlendirerek uzlaştırmacı listesini oluşturup Adliyede herkesin görebileceği bir yere astırmak, Cumhuriyet Başsavcılığımız internet sitesinde ilan ederek merkezdeki Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile Yargı çevremizdeki Mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıklarıma bildirmek.
8-6365 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un (RG. 12.07.2012 gün ve 28351 sayılı) 33. maddesi ile yapılan değişiklik sonrası, Adli Sicil Bürosu* nun genel kontrolünü yapmak. Adli sicil memurunun mesaiye riayetini denetlemek, görülen eksikliklerde idari ve cezai soruşturma bakımından gerekli tutanakları tutmak.
9-Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma mevzuatının uygulanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç İlçe Emniyet Amirliği ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı, Harmancık İlçe Emniye Amirliği ve Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, nezarethane denetimlerini yapmak. (CMK madde 92, Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliği madde 25)
10-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak. (HSYK'nun, soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesinin 17/(c) maddesi)
1 1-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak.
12-Nöbct çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip sonuçlandırmak.
\3-Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif SARI'nın izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında olmadığı durumlarda, o'naaittüm işleri yapmak.
Vl-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın FUNDA ASLAN (122594) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip sonuçlandırmak.
2-Emct Asliye Ceza Mahkemesi kararlarının görüldülerini yapmak, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek.
3-Talimat evraklarını ikmal edip sonuçlandırmak.
4-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı soruşturmaları yürütmek (Önceki iş bölümü uyarınca, derdest bulunan dosyalar, diğer Cumhuriyet savcıları tarafından ikmal edilecektir.)
5-1512 sayılı Noterlik Kanunıfnun 122. maddesi uyarınca, Tavşanlı 2. Noteri'nin yıllık ve mutad denetimlerini yapmak, bu noterliklerle ilgili diğer işleri yürütmek. (A.B. Hukuk İşleri Genel
20                                                      *** e-imza ***
Müdürlüğü'nün, 101 ve 131 sayılı genelgeleri).
6-Cumhuriyct Savcısı Adem YAZICTnın, raporlu, izinli veya görevinin basında olmadığı zamanlarda, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek.
7-Şüphcli-sanık karar takip formu ile ilgili işlemleri yürütmek. Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan soruşturma evrakları için dahi sanık karar takip formunun düzenlenmesi ve bu formun 1 numaralı bölümünün doldurularak bir örneğinin suç yeri kolluk makamlarına gönderilmesi işlemlerinin kontrolünü yapmak.
8-CMK madde 80/2, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 22. maddesi uyarınca; yönetmelik kapsamında elde edilen verilerin imha edilmesi ve diğer işlemlerin yürütülmesi işlemlerine bakmak.
9-Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği uyarınca; Tavşanlı Adliye Kütüphanesi ile ilgili işlemleri yürütmek, (AB.Yayın İşleri Başkanlığı'nın, 07.02.2006 tarih ve 122 sayılı Kütüphane Hizmetleri konulu genelgesi)
10-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak. (HSYK'nun, soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesinin 17/(c) maddesi)
11-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak.
12-Nöbct çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip sonuçlandırmak.
13-Cumhuriyet Savcısı Adem YAZICI1 nın izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında olmadığı durumlarda, o 'na ait tüm işleri yapmak.
VII-CTJMHURİYET SAVCISI - Sayın SELAHATTİN HALEFOĞLU (125451) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip sonuçlandırmak.
2-5395 sayılı Yasa'nın 15. maddesi ile Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma evraklarını kolluk görevlilerine bırakmayarak bizzat sonuçlandırmak. Çocuk Koruma Kanunu gereğince, çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak, destek ihtiyacı olan çocukları görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek. (HSYK'nun, Soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 sayılı genelgesi). Cumhuriyet Başsavcısının yazılı veya şifahi görevlendirmesi üzerine, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmcliği'nin 58. maddesi gereğince "İlçe Hayatboyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve işbirliği Komisyonu" toplantılarına katılmak.
3-Bakanlık muhabere evrakı dışındaki diğer genel muhabere evrakının gereğini yerine getirmek. Adalet Dairesi'ne gelen posta ve diğer evrakı açarak veya açtırarak bakanlık muhabere dışındaki evrakların gereğini takip etmek. Muhabere kalemini her ay belirsiz zamanlarda denetleyerek işlemsiz evrak olup olmadığını araştırmak, defter ve kartonların (UYAP) yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenli tutulmasını sağlamak, tespit ettiği aksaklıkları gidermek.
4-Emct Sulh Ceza Mahkemesi kararlarının görüldülerini yapmak, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek.
5-UYAP birim sorumlusunun bulunmadığı durumlarda "UYAP yedek birim sorumlusu" sıfatıyla UYAP hakkındaki gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
6-Arşivi denetlemek. 4733 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenir Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Başbakanlık Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Adalet Bakanlığı İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı" nın "Arşiv hizmetleri" konulu, 128/1, 128/2 sayılı genelge hükümlerine riayet etmek. Her yıl ocak ayı içerisinde arşiv ayıklama ve imha çalışmasını tamamlamak.
7-Cumhuriyct Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, yargı hizmetlerinin, etkili, verimli ve süratli olarak yerine getirilebilmesi ve hizmetin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yürütülmesinin sağlanabilmesi için: Tavşanlı Hukuk Mahkemeleri Yazı işleri Müdürlüğü (Vezne) denetimini en az üç ayda bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla yapmak. İşlemlerin yerinde, zamanında, doğru, eksiksiz bir biçimde ve UYAP üzerinden yürütülüp yürütüİmcdiğinin kontrol etmek. (HSYK'nun, Mahkeme kalemleri ile icra ve iflas dairelerinin
21                                                       *** e-imza ***
denetimi konulu, 18.10.2011 gün ve 25 saydı genelgesi). (AB. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri ve Mahkemeler ile icra Dairelerinin Kasa ve Para Denetimi konulu, 21/11/2011 gün ve 28/1 sayılı genelgesi). (AB.Hukuk işleri Genel Müdürlüğünün 131 sayılı genelgesi). Bu görev kapsamında, iş yurtları kurumu adına satışı yapılan evraklarla ilgili işlemleri yürütmek.
8-Yakalama emirlerinin infazını sağlamak. Yakalama emirlerinin güncelliğinin sağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek. Buna ilişkin UYAP kayıtlarını üç ayda bir geriye doğru kontrol ederek hanesi açık olanların yürürlükte olup olmadığını mahkemelerinden sormak, kaldırılmış olanları gönderildikleri makamlardan geri istemek, mesai saatleri içerisindeki yakalama bürosuna getirilen evrak ve şahıslarla ilgili tüm işlemleri yapmak.
9-Kamu davasının ertelenmesine ilişkin kararların takibini yapmak (CMK m. 171)
10-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak.(HSYK'nun, soruşturma usul ve esasları konulu, 18.10.2011 gün ve 10 saydı genelgesinin 17/(c) maddesi)
11-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri yasal mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak.
12-Nöbct çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip sonuçlandırmak.
13-Cumhuriyet Savcısı Funda ASLAN'ın izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında olmadığı durumlarda, o 'na ait tüm işleri yapmak.
GEÇİCİ HÜKÜMLER          :
1-"Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yasalaşıncaya kadar, Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek. Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesi kararlarının görüldusünü yapmak, gerektiğinde kararlara karşı yasa yoluna başvurmak, tutuklamaya, tutukluluğun devamına ve salıverme kararlarına ilişkin taleplerde (11/04/2013 gün ve 6459 sayılı yasa ile değişik CMK. m. 105) mütalaada bulunmak görevi Cumhuriyet savcısı Funda ASLAN tarafından yerine getirilecektir. (Duruşma ve Soruşturma nöbeti çakıştığı zaman, soruşturma işlemleri vekil Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilecektir.)
2-Cumhuriyet savcısı Funda ASLAN'ın bulunmadığı zamanlarda, Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek, istenen yazılı mütalaan vermek görevi Cumhuriyet savcısı Selahattin HALEFOGLU tarafından yerine getirilecektir.
3-İş bu "İşbölümü ve Çalışma Talimatı" 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
DOSYA DEVİR İŞLEMLERİ :
1-Yeni işbölümü ve çalışma talimatı sonrasında, UYAP kayıtlarından ilgili Cumhuriyet Savcısının uhdesinde bulunan tüm dosyalar (Çocuk, 4483, 5846, 6222, Faili meçhul dosyalar dahil) yeniden tevz edilmeyecektir. Bu dosyalar, görevli Cumhuriyet savcısı tarafından tamamlanacaktır.
2-Vekil Cumhuriyet savcıları (duruşma, damat) bu görevleri süresince, UYAP otomatik tevzi modülünde, aynı puan katsayısı alacaktır.
3-İşbölümüne göre dosya tevzisi, ayırma ve birleştirme kararları bakımından Cumhuriyet Savcıları arasında oluşan uyuşmazlıklarda, tevzi Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yazılı olarak yapılacaktır.
İş bölümü talimatında düzenlenmemiş olduğu sonradan anlaşılan işler, özel bir düzenleme yapılıncaya kadar ayrıca hizmette aksama olduğu veya iş sahiplerinin beklediği görüldüğünde, Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilatının bir bütün olduğu gözetilerek bütün Cumhuriyet Savcıları tarafından öncelikler yerine getirilecektir.
Çalışmalarda kolaylıklar diler, bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.
DAĞITIM : Gereği için :
1 -Cumhuriyet SavcılaıTna, 2-Emet Cumhuriyet Başsavcılığına, 3-Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı işleri Müdürlüğü'ne
22
İBRAHİM KESKİN Cumhuriyet Başsavcısı
( e-imza)
Bilgi için :
1-Dosyasına,
2-Adalct Komisyonu Başkanlığı'na,
*** e-imza ***